Akut Gastroenteritli Hastaların Dışkı Örneklerinde Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı

Burçin Özer, Kemal Jenedi, Cemil Pehlivanoğlu, Mert Göçmen
2.498 715

Öz


Amaç: Rotavirüs ve adenovirüse bağlı akut gastroenterit sıklığının ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2013 yılları arasında akut gastroenterit öntanısı ile gönderilen rotavirüs ve adenovirüs antijen testi ile incelenen dışkı örneklerinin sonuçları retrospektif olarak incelendi. Rotavirüs ve adenovirüs antijen testi olarak kalitatif immunokromotografik yöntem ile çalışan VIKIA® Rota-Adeno (BioMerieux, Fransa) kiti kullanıldı. Rotavirüs ve Adenovirüs sıklığının yıllara, aylara, hastaların yaşlarına göre dağılımı SPSS 13.0 programı kullanılarak incelendi. Nominal ve interval değişkenler arası ilişkiler ki-kare testiyle analiz edildi. Anlamlılık sınırı olarak 0.05 kabul edildi.
Bulgular: Rotavirüs/Adenovirüs antijen araştırılması istenilen 64 dışkı örneğinin 20 (%31.2) tanesinde Rotavirüs, ikisinde (%3.1) Adenovirüs antijeni pozitif olarak bulundu. Rotavirüs antijen pozitif saptanan dışkıların 12’si (%60) kış mevsiminde, 7’si (%35) sonbaharda ve 15’i (%75) 0-2 yaş bebeklik dönemindeki hastalardan gönderildiği saptandı. Adenovirüs antijen pozitifliği 2 (%3,1) hastada tespit edildiği için mevsim ve yaş ile ilişkisi belirlenemedi.
Sonuç: Bütün dünyada olduğu gibi bizim hastanemizde de rotavirüs ishalleri bebeklik döneminde sık görüldüğünden özellikle kış mevsiminde akut gastroenteritli çocuklarda Rotavirüs araştırılmalıdır. Böylece gereksiz antibiyotik kullanımı da önlenmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Rotavirüs, Adenovirüs, Akut Gastroenterit.


Anahtar kelimeler


Rotavirüs, Adenovirüs

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.88293

Referanslar


Yarkın F. Gastroenterit Virüsları. In Moleküler, Klinik ve Tanısal Viroloji (Editörler) Ustaçelebi Ş, Abacıoğlu H, Badur S. Güneş Kitabevi, Ankara.2004 P:245-258

Payne DC, VinjéJ, Szilagyi PG, Edwards KM, Staat MA, Weinberg GA, Hall CB, Chappell J, Bernstein DI, Curns AT, Wikswo M, Shirley SH, Hall AJ, Lopman B, Parashar UD. Norovirus and medically attended gastroenteritis in U.S. children. N Engl J Med 2013; 368(12):1121.

Beyazova U, Şahin F. Viral gastroenteritler. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (Editörler). 2002 Nobel Tıp Kitabevleri 771-774.

Tuncer S. Adenovirüslar. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji Ed. Ustaçelebi Ş. 1999 Güneş Kitabevi p: 807-813.

Tekin A. Mardin’deki akut gastroenteritli çocuklarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs sıklığı. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi 2010; 1: 41-45.

YousefiRad A, Gözalan A. Detection of Rotavirüs and Enteric Adenovirüs Antigens in Outpatients with Gastroenteritis. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2010; 30(1):174-9

Bayraktar B, Toksoy B, Bulut E. Akut Gastroenteritli Cocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Saptanması. Klimik Dergisi 2010; 23(1): 15-7

Berk E, Kayman T. Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Sıklığı. ANKEM Derg 2011;25(2):103-106

Kizirgil A, Karakoç S. Çocukluk Yaş Grubu Akut Gastroenteritlerinde Etyolojik Ajanların Belirlenmesi. Nobel Med 2012; 8(3): 60-65.

Otağ F, Direkel Ş, Özgür D, Delialioğlu N, Aslan G, Emekdaş G. Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs Antijenlerinin Hızlı İmmunokromatografik Yöntemle Araştırılması. Mersin Üniv Sağlık Bilim Derg. 2012;5(3):18-23.

İlktaç M, Şahin A, Nazik H, Öngen B. Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs Sıklığının Araştırılması ve Rotavirüs Sezonunun Takibi Beş Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi. ANKEM Derg 2012;26(1):25-29.

Balkan ÇE, Çelebi D, Çelebi Ö, Altoparlak Ü. Erzurum’da 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığının AraştırılmasıTürk Mikrobiyol Cem Derg 42(2):51-54, 2012

Iraz M, Ceylan A. Akut Gastroenteritli 0-5 Yaş Arası Çocuklarda Rotavirüs Sıklığı. ANKEM Derg 2013;27(1):2-6.

Borsa BA, Tokman HB, Çağatay P. Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 0-5 Yaş Arası Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığının Belirlenmesi. ANKEM Derg 2013;27(2):75-79

Atalay MA, Kandemir İ, Gökahmetoğlu S. Üçüncü basamak bir hastanedeki gastroenteritli çocuklarda Rotavirüs enfeksiyonu sıklığı. Dicle Tıp Derg. 2013; 40(2): 212-215

İnci A, Urhan B. Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs Sıklığı. Journal of Clinical and Analytical Medicine 2013; 1-3

Yazıcı V, Manzur Y, Akbulut A. Akut Gastroenteritli Olgularda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs İnfeksiyonlarının Sıklığının Araştırılması. Klimik Dergisi 2013; 26(1): 13-6

Bicer S, Col D, Erdag GC, Giray T, Gural Y, Yilmaz G, Vitrinel A, Ozelgun B. A Retrospective Analysis of Acute Gastroenteritis Agents in Children Admitted to a University Hospital Pediatric Emergency Unit. Jundishapur J Microbiol. 2014; 7(4): e9148.

Türk Dağı H, Fındık D. Akut gastroenteritli hastalarda rotavirüs ve adenovirüs antijenlerinin araştırılması. J Clin Exp Invest. 2014; 5 (2): 256-260

Albayrak N, Çağlayık DY, Altaş AB, Korukluoğlu G, Ertek M. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Referans ve Araştırma Laboratuvarı, 2009 yılı akut viral gastroenterit verilerinin değerlendirilmesi. Turk Hij Den Biyol Derg 2011; 68: 9-15.

Rovida F, Campanini G, Piralla A, Adzasehoun KMG, Sarasini A, Baldanti F. Molecular detection of gastrointestinal viral infections in hospitalized patients. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 2013; 77: 231–235

Rodrigues F, Iturriza-Gómara M, Marlow R, Gray J, Nawaz S, Januário L, Finn A. The evolving epidemiology of rotavirüs gastroenteritis in central Portugal with modest vaccine coverage. Journal of Clinical Virology 2013; 56: 129–134)

Jin Y, Chenga W, Yang X, Jin M, Zhang Q, Xu Z, Yu J, Zhu L, Yang S, Liu N, Cui S, Fang Z, Duan Z. Viral agents associated with acute gastroenteritis in children hospitalized with diarrhea in Lanzhou, China. Journal of Clinical Virology 2009; 44: 238–241

Fletcher S, Van Hal S, Andresen D, McLaws M, Stark D, Harkness J, Ellis J. Gastrointestinal pathogen distribution in symptomatic children in Sydney, Australia. Journal of Epidemiology and Global Health. 2013; 3: 11–21.

Elhag WI, Saeed HA, Omer FE and Ali AS. Prevalence of rotavirüs and adenovirüs associated with diarrhea among displaced communities in Khartoum, Sudan. BMC Infectious Diseases 2013, 13:209.

Motamedifar M, Amini E, Shirazi PT. Frequency of Rotavirüs and Adenovirüs Gastroenteritis Among Children in Shiraz, Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2013;15(8): 729-33.

Chhabra P, Payne DC, Szilagyi PG, Edwards KM, Staat MA, Shirley H, Wikswo M, Nix WA, Lu X, Parashar UD, Vinjé J. Etiology of Viral Gastroenteritis in Children <5 Years of Age in the United States, 2008–2009. J. Infect. Dis.. 2013;208: 790-800.

So CW, Kim DS, Yu ST, Cho JH, Kim JD. Acute viral gastroenteritis in children hospitalized in Iksan, Korea during December 2010–June 2011. Korean J Pediatr 2013;56(9):383-388

Rovida F, Campanini G, Sarasini A, Adzasehoun KMG, Piralla A, Baldanti F. Comparison of immunologic and molecular assays for the diagnosis of gastrointestinal viral infections. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease 75 (2013) 110–111

Lee SY, Hong JH, Lee SW, Lee M. Comparisons of Latex Agglutination, Immunochromatography and Enzyme Immunoassay Methods for the Detection of Rotavirüs Antigen Korean J Lab Med 2007;27:437-41.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.