Üriner İnkontinans Tarifleyen Kadınlarda Aile ve Enürezis Nokturna Öyküsü

Ayşe Neslin Akkoca, Zeynep Tuba Özdemir, Raziye Keskin Kurt, Serkan Özler, Seçil Günher Arıca, Cahit Özer
2.044 515

Öz


Amaç: Bu çalışmada idrar kaçırma şikayeti ile polikiniklere başvuran üreme çağındaki kadınlarda görülen üriner inkontinansın (Üİ) aile öyküsü ve enürezis nokturna ile olan ilişkisi incelenmiştir.
Gereç-yöntem: Kasım 2013- Ocak 2014 tarihleri arasında üroloji, kadın doğum, dahiliye ve aile hekimliği polikliniklerine başvuran 520 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalara sosyodemografik özellikleri içeren genel anket formu ve idrar kaçırma öyküsü ile ilgili anket formu uygulandı.
Bulgular: Yaşları 15-49 arasında degişen 520 kadın hastanın % 35 (182)’ inde idrar kaçırma şikayetinin olduğu görüldü. Daha sıklıkla az miktarda idrar kaçırma öyküsü (%42,9) mevcut idi. En sık sıkışma tipi, % 53,1 oranında Üİ saptandı. Birinci derece akrabasında Üİ öyküsü olan 114 (% 22) hasta vardı. Çocukluğunda Üİ şikayeti olan ise % 31,4 oranında bulundu. Çocukluğunda idrar kaçırma şikayeti olanlardan; %28,4‘ü ilaç tedavisi aldığını, %55’i hiç tedavi olmadığını, %16,6‘sı hatırlamadığını ifade etti.
Sonuç: Üİ, kadın populasyonunda oldukça sık görülen bir sağlık problemidir. Kadınların büyük bir çoğunluğu bunu kadın olmanın ve yaşlanmanın bir sonucu olarak görmekte olup tıbbi yardım almamaktadır. Bu hastalığın çocukluk döneminden fark edilip tedavi edilmesi gerekmektedir. Polikliniğe başvuran hastalarda bu sorunun tespit edilmesi ve risk faktörlerinin belirlenmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Kadın, üriner inkontinans, öykü


Anahtar kelimeler


Anahtar inkontinans, öykü Kelimeler: Kadın, üriner

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.24665

Referanslar


Filiz TM, Uludağ C, Çınar N, Gorpelioğlu S,Topsever P. Risk factors for urinary incontinence in Turkish women. Saudi Med J 2006;27(11):1688-1692.

Minassian VA, Drutz HP, Al-Badr A. Urinary incontinence as aworldwide problem. Int J Gynaecol Obstet 2003;82:327-338.

European Association of Urology Guidelines (Üriner İnkontinans Cep Klavuzu) 2010 :page 138. 4. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, Van Kerrebroeck P, Victor A, Wein A. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the standardisation sub-comittee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn 2002; 21: 167-178.

Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P. “The standardisation of terminology of lower urinary tract function: Report from standardisation subcommittee of the international continence society”. Urology 2003, 61: 37-49.

Huskaar S, Burgio K, Herzog AR, Halmas K, Lapitan MC. “Epidemiology and Natural History of Urinary Incontinence”, In: Incontinence. Wein, A. Health Publication Ltd 2002, 2nd ed, Vol 2, p.165-201.

Bilgili N, Akın B, Ege E, Ayaz S. Kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen risk faktörleri T Klin J Med Sci 2008; 28: 487-493. 8. Lasserre A, Pelat C, Gueroult V, Hanslik T, Chartier-Kastler E, Blanchon T, Ciofu C, Montefiore ED, Alvarez FP, Bloch J. Urinary incontinence in French women: prevalence, risk factors, and impact on quality of life. Eur Urol. 2009;56:177–183.

Muscatello DJ, Rissel C, Szonyi G. “Urinary symptoms and incontinence in an urban community: prevalence and associated factors in older men and women”. Intern Med J 2001, 31: 151-160.

Kuh D, Cardozo L, Hardy R. Urinary incontinence in middle aged women: Childhood enuresis and other lifetime risk factors in a British prospective cohort. J Epidemiol Community Health 1999;53:453–458,

Bower WF, Sit FKY, Yeung CK. Nocturnal enuresis in adolescents and adults is associated with childhood elimination symptoms. J Urol 2006;176: 1771–1775

Bower WF, Yip SK, Yeung CK: Dysfunctional elimination symptoms in childhood and adulthood. J Urol 2005;174:1623. 13. Fitzgerald MP, Thom DH, Wassel-Fyr C, Subak L, Brubaker L, Van Den Eeden SK, Brown JS. Reproductive Risks for Incontinence Study at Kaiser Research Group. Childhood urinary symptoms predict adult overactive bladder symptoms. J Urol 2006;175: 989–993

Maral I, Özkardeş H, Peskircioğlu L, BuminMA. Prevalence of stress urinary incontinence in both sexes at or after age 15 years: a cross-sectional study. J Urol 2001;165:408-412.

Özerdoğan N, Beji NK, Yalçın O. Urinary incontinence: its prevalance, risk factors and effects on the quality of life of women living in a region of Turkey. Gynecol Obstet Invest 2004;58:145-150.

Kocak I, Okyay P, Dündar M, Erol H, Beser E. Female urinary incontinence in the west of Turkey: prevalence, risk factors and impact on quality of life. Eur Urol 2005; 48: 634-641. 17.Çetinel B, Tarcan T, Demirkesen O. İdrar kaçırma (üriner inkontinans): Tanımlama, sınıflandırma, değerlendirme ve tipleri. Türk Üroloji Dergisi 2005; 31: 246-252.

Hunskaar S, Burgio K, Diokno A, Herzog AR, Hjalmas K, Lapitan MC. “Epidemiology and natural history of urinary incontinence”. Urology 2003 , 62(4Suppl l):S16-S23.

Minassian VA, Drutz HP, Al-Badr A. “Urinary incontinence as a worldwide problem”, Int J Gynaecol Obstet 2003, 82: 327-338.

Huskaar S, Lose G, Sykes D, Voss S. “The prevalence of urinary incontinence in women in four European countries” BJU Internationa 2004, 93:324-330.

Ateskan Ü, Mas RM, Doruk H, Kutlu M. “Yaslı Türk popülasyonunda üriner inkontinans görülme sıklıgı muhtemel klinik tipleri ve birey açısından öneminin degerlendirilmesi”, Geriatri 2000, 3:45-50.

Ekin M, Karayalçın R, Özcan U, Erdemlioglu E. “The prevalence of urinary incontinence and its influence on the quality of life in women of reproductive and postmenopausal age groups”, Journal Ankara Medical School 2004, 26(1):21-25.

Oskay UY, Beji NK, Yalcin O. “A study on urogenital complaints of postmenopausal women aged 50 and over”, Acta Obstet Gynecol Scand 2005; 84(1):72-8.

Biri A, Durukan E, Maral I, Korucuoglu U, Biri H, Tyras B, Bumin MA. “Incidence of stress urinary incontinence among women in Turkey”, Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006; 17(6):604-10.

Cetinel B, Demirkesen O, Tarcan T, Yalcin O, Kocak T, Senocak M, Itil I. Hidden female urinary incontinence in urology and obstetrics and gynecology outpatient clinics in Turkey: what are the determinants of bothersome urinary incontinence and help-seeking behavior?”. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007,18(6):659-64.

Onur R, Deveci S, Rahman S, Sevindik F, Acik Y. “Prevalence and risk factors of female urinary incontinence in eastern Turkey”, Int J Urol 2009, 16(6):566-9.

Filiz M, Topsever P, Uludağ C, Görpelioğlu S, Çınar N. Türk kadınlarında üriner inkontinans şiddeti ve yaşın jenerik yaşam kalitesi SF-36 üzerine etkileri. T Klin J Med Sci 2007; 27: 189-194.

Kök G, Şenel N, Akyüz A. GATA jinekoloji polikliğine başvuran 20 yaş üstü kadınların üriner incontinans açısından farkındalık durumlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2006; 48: 132-136.

Møller LA, Lose G, Jørgensen T. The prevalence and bothersomeness of lower urinary tract symptoms in women 40-60 years of age. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: 298-305. 30. Ciftci H, Savas M, Altunkol A, Öncel H, Yeni E, Verit A. The relations between enuresis in childhood and nocturnal polyuria syndrome in adult life. Int Neurourol J 2012;16: 37-40.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.