SİSTEMİK RETİNOİD KULLANAN HASTALARDA İDRAR BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Emine Nur Rifaioğlu, Bilge Bülbül Şen, Özlem Ekiz, Mehmet Murat Rifaioğlu, Asena Çiğdem Doğramacı
1.504 426

Öz


Giriş: Sistemik retinoid kullanımının yan etkileri
arasında oral, nazal ve konjonktival mukoza
kuruluğu iyi bilinmektedir. Nazal mukoza
kuruluğuna bağlı burun kanaması sık görülen bir
yan etki olmakla birlikte üretral mukoza kuruluğuna
bağlı hematüri sadece bir olguda bildirilmiştir.
Çalışmamızda sistemik retinoid kullanan hastaların
idrar bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: Çalışmamıza son bir yıl içinde
kliniğimizde orta ve şiddetli akne tanısı ile oral
isotretinoin kullanan ve çeşitli nedenlerle asitretin
tedavisi verilen hastaların verileri retrospektif
olarak tarandı ve tedavi sırasında tam idrar tetkiki
yapılan 55 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların
yaşları, kullandığı retinoik asit tipi, retinoik asit
dozları, tam idrar tetkikinin yapıldığı tedavi ayı,
diğer mukozal yan etkiler, laboratuvar tetkikleri ve
tam idrar tetkiki bulguları kaydedildi.
Bulgular: Sistemik retinoid kullanan 19 erkek 34
kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Hasta grubunun
yaş ortalaması 23.2±10.4 yıl (10-64) idi. Kontrol
grubuna 19 erkek 21 kadın alındı. Kontrol
grubunun yaş ortalaması ise 24.6±5.7 yıl (15-40)
(p>0.05) idi. Toplam 49 hasta isotretinoin, 6 hasta
ise asitretin kullanıyordu. Hastaların idrar analizi
sonuçları kontrol grubu ile karşılaştırıldığında idrar
PH, idrar dansite değerleri, idrarda lökosit ve
eritrosit varlığı açısından fark belirlenmedi
(p>0.05). İdrarda epitel varlığı retinoik asit kullanan
grupta kontrol grubuna oranla yüksek
bulundu(p<0.05).

Sonuç: İdrarda epitel varlığının sistemik retinoid
kullanan grupta yüksek oranda saptanması
ürogenital mukoza kuruluğu ile ilişkili olabilir.
Bizim hasta grubumuzda altta yatan ürolojik
patoloji olmaksızın izole hematüri saptanmadı.
Ancak bu konuda daha daha çok hasta ile yapılacak
prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğunu
düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Hematüri; sistemik retinoid;
yan etki; idrar tetkiki bulguları


Tam metin:

PDF


Referanslar


McLane J. Analysis of common side effects of isotretinoin. J Am Acad Dermatol.2001

Nov;45(5):S188-94.

Allı N,Öge N. Dermatolojide retinoidler. Türkiye Klinikleri J Med Sci.1989;9(5):363-

Erpolat S, Gorpelioglu C, Sarifakioglu E. Isotretinoin associated anal fissureand rectal

bleeding: a rare complication. Int J Dermatol. 2012 Mar;51(3):358-9.

Sarifakioglu E, Yilmaz AE, Erpolat S. Terminal hematuria associated with oral

isotretinoin treatment in a patient with acne vulgaris. Pediatr Dermatol.

Sep;29(5):668-9

Brito Mde F, Sant'Anna IP, Galindo JC, Rosendo LH, Santos JB. Evaluation ofclinical

adverse effects and laboratory alterations in patients with acne vulgaris treated with

oral isotretinoin. An Bras Dermatol. 2010 May-Jun;85(3):331-7.

Oehlers SH, Flores MV, Hall CJ, Crosier KE, Crosier PS. Retinoic acid suppresses

intestinal mucus production and exacerbates experimentalenterocolitis. Dis Model

Mech. 2012 Jul;5(4):457-67.

Mostow EN. Include discussions and review of systems regarding inflammatory bowel

disease in patients starting isotretinoin therapy: comment on "Isotretinointherapy and

inflammatory bowel disease". Arch Dermatol. 2011 Jun;147(6):729-30

Rademaker M. Adverse effects of isotretinoin: A retrospective review of 1743patients

started on isotretinoin. Australas J Dermatol. 2010 Nov;51(4):248-53.

Vieira AS, Beijamini V, Melchiors AC. The effect of isotretinoin on triglycerides and

liver aminotransferases. An Bras Dermatol. 2012 May-Jun;87(3):382-7.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.