ANTAKYA DEVLET HASTANESİNDE GRİGGS TEKNİĞİ İLE PERKÜTAN DİLATASYONEL TRAKEOSTOMİ DENEYİMLERİMİZ; 168 OLGU

Mustafa Özgür, Celalettin Dağlı, Fatma Bilge Ceylan, Harun Atıcı, Murat Karcıoğlu
1.619 545

Öz


Amaç: Son 20 yılda yoğun bakım hastalarında
perkütan dilatasyonal trakeostomi (PDT)
uygulaması standart açık cerrahi tekniğe oranla
artmıştır. Biz bu çalışmada Griggs tekniği ile
yapılan PDT uygulamalarımızı sunmayı
amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 ile aralık 2012
arasında Antakya devlet hastanesinde PDT
uygulanan 168 hasta retrospektif olarak
değerlendirildi. Hastaların demografik verileri,
Akut ve Kronik Fizyolojik Sağlık
Değerlendirme skorları (APACHE II), vital
parametreleri, mekanik ventilasyon (MV)
süreleri, entübasyon süreleri, işlem süreleri ve
yatış tanıları kaydedildi. Erken dönem
komplikasyonlar olarak minör kanama, major
kanama, subkutan amfizem, pnömotoraks,
desaturasyon, aritmi ve trakeal hasar ele alındı.
Bulgular: Yatış tanısı olarak en fazla oranda
71 hastada(%42) ateşli silah yaralanmaları
olduğu görüldü. Erken dönem komplikasyon
oranı % 15.4 iken minör kanamalar 16 hasta ile
(%9.5) en sık olarak bulundu. 2 hastada (%1.2)
major kanama tespit edildi. Ortalama girişim
süresi 8.9 dk, entübasyon süresi 6.7 olarak
bulundu. 5 hastada (%2.9) desaturasyon
görüldü ve erken dönemde düzeldi. 1 hastada
(%0.6) ise ciltaltı amfizem gelişti.

Sonuç: Yoğun bakımda yatak başı uygulanan
PDT işlemi basit, hızlı ve güvenlidir ve çok az
ciddi komplikasyon oranına sahiptir.
Anahtar kelimeler: yoğun bakım, perkütan
dilatasyonal trakeostomi, griggs tekniği


Tam metin:

PDF


Referanslar


Griggs WM, Worthley LIG, Gilligan JE, Thomas PD, Myberg JA. A simple

percutaneous tracheostomy tecnique. Surg Gynecol Obstet. 1990;170:543-5.

Griggs WM, Myburgh JA, Worthley LIG. A prospective comparison of a

percutaneous tracheostomy technique with standard surgical tracheostomy. Intensive

Care Med. 1991;17:261-3.

Angel LF, Simpson CB. Comparison of surgical and percutaneous dilatational

tracheostomy. Clin Chest Med. 2003;24:423-9.

Crofts SL, Alzeer A, McGuire GP, et al. A comparison of percutaneous and operative

tracheostomies in intensive care patients. Can J Anaesth. 1995;42:775-79.

Hutchinson RC, Mitchell RD. Life-threatening complications from percutaneous

dilatational tracheostomy. Crit Care Med. 1991;19:118-20.

Griffiths J, BarberVS, Morgan L, Young JD. Systematic review and meta-analysis of

studies of the timing of tracheostomy in adult patients undergoing artificial ventilation.

BMJ. 2005;330:1243.

Disayabutr S, Tscheikuna J, Tangsujaritvijit V, Nana A. Experience of percutaneous

dilatational tracheostomy by using Grigg’s technique in Siriraj Hospital. J Med Assoc

Thai. 2013;96:22-8.

Pietkiewicz P, Machala W, Kusmierczyk K, Milonski J, Wisniewski T, Urbaniak J et

al. Early complications of Griggs percutaneous tracheotomy in the own material.

Otolaryngol Pol. 2012;66(3):196-200.

Van Heurn LW,Van Geffen GJ, Brink PR. Clinical experience with percutaneous

dilatational tracheostomy: report of 150 cases. Eur J Surg. 1996;162:531-5.

Kearney PA, Griffen MM, Ochoa JB, Boulanger BR, Tseui BJ, Mentzer RM. A snglecenter

-year experience with percutaneous dilatational tracheostomy. Ann Surg.

;231;701-9.

Çiçek M, Gedik E, Yücel A, Köroğlu A, Ersoy MÖ. Griggs tekniği ile açılan perkütan

trakeostomi sonuçlarımız. İnönü Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi. 2007;14(1):17-20.

Friedman Y, Fildes J, Benitone J. Comparison of percutaneous and surgical

tracheostomies. Chest. 1996;110:480-5.

Hazard P, Jones C, Benitone J. Comperative clinical trial of Standard operative

tracheostomy with percutaneous tracheostomy. Crit Care Med. 1991;19:1018-24.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.