GEÇİCİ HEMODİYALİZ KATETER UYGULAMALARIMIZ

Ümit Halıcı, Mehmet Ali Kayğın, Özgür Dağ, Hüsnü Kamil Limandal, Ümit Arslan, Adem Kıymaz, Ahmet Aydın, Bilgehan Erkut
1.488 420

Öz


Amaç: Bu çalışmada, geçici hemodiyaliz
kateter girişimleri ve bunlarla ilişkili
komplikasyonları incelemeyi amaçladık.
Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak
2006- Mayıs 2013 tarihleri arasında
hemodiyaliz amaçlı bir ve/veya birden çok
sayıda geçici kateter takılan 782 hasta (488
erkek, 294 kadın, yaşları 11-91 arasında,
ortalama yaş; 47±13), retrospektif olarak
incelendi. 484 hastaya bir, 158 hastaya iki, 103
hastaya üç, 30 hastaya dört, 7 hastaya beş kez
kateter yerleştirildi. 192 hastada böbrek
yetmezliği tanısı yeni konulmuştu. 254 hasta
ise kronik böbrek yetmezliği hastası olup daha
önceden diyalize giren hastalardı.
Hastalarımızın 486’sına sağ internal juguler
vene (İJV), 173’üne sol İJV, 98’ıne femoral
vene, 25’ine subklaviyan vene kateter
yerleştirildi.

Bulgular: Hemodiyaliz kateterine bağlı olarak
görülen en sık komplikasyon kateter
disfonksiyonu idi. Dört hastamızda karotis
arter ponksiyonuna bağlı hematom gelişti.
Hastalarımızda hemotoraks ve/veya
pnömotoraks komplikasyonu gözlenmedi.
Hastalarımızın 98’ıne femoral ven yoluyla
geçici kateter yerleştirildi. Bu femoral
kateterlerden 22 ‘si kateterdeki bükülme ve
tıkanma nedeniyle ortalama dördüncü günde,
27’si ise enfeksiyon nedeniyle ortalama
8.günde çıkarıldı. Erken komplikasyon olarak
4 hastada boyunda hematom, 87 hastada
kateter disfonksiyonu gelişti. Geç
komplikasyon 59 hastada gelişti.
Sonuç: Geçici hemodiyaliz kateter
uygulamalarında en sık görülen sorun kateter
disfonksiyonudur. Kateterlerin deneyimli
kişiler tarafından takılması ile işlem başarısının
artacağı ve komplikasyon oranlarının
azaltacağı kanatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, Geçici
hemodiyaliz kateteri, Kronik böbrek
yetmezliği


Tam metin:

PDF


Referanslar


Gentile AT, Berman SS. Short- and long-term hemodialysis catheters. In: Berman SS,

ed. Vascular Access In Clinical Practice. USA: Marcel Dekker, 2002: 179-92.

Albers F. Causes of hemodialysis Access failure. Adv Ren Replace Ther 1994; 1: 107-

Atherikul K, Schwab SJ, Twardowski ZJ, et al. What is the role of permanent central

vein Access in hemodialysis patients? Semin Dial 1996; 9: 392-403.

Atherikul K, Schwab SJ, Conlon PJ. Adequacy of hemodialysis with cuffed centralvein

catheters. Nephrol Dial Transplant 1998; 13: 745-9.

Akoh JA. Central venous catheters. In: Akoh JA, Hakim NS, editors. Dialysis access

current practice.1st ed. London: Imperial College Press, 2001: 257-302.

Mickley V. Central venous catheters: many questions, few answers. Nephrol Dial

Transplant 2002; 17: 1368-73.

Oguzkurt L, Tercan F, Torun D, Yıldırım T, Zümrütdal A, Kızılkılıc O. Impact of

short- term hemodialysis catheters on the central veins: a catheter venographic study.

Eur. J. Radiol 2004; 52: 293-9.

Karakaya D, Barış S, Güldogus F, Incesu L, Sarıhasan B, Tür A. Brachial plexus

injury during subclavian vein catheterization for hemodialysis. J Clin Anesth 2000; 12:

-3.

Halıcı U, Duran E, Canbaz S. Hemodiyaliz kateterleri ve kateterizasyon teknikleri.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 21: 23-30.

National Kidney Fondation-Dialysis Outcomes Quality Initiative. In: Schwab S,

Besarab A, Beathard G, et al. (eds). NKF-DOQI Clinical Practice Guidelines for

Vascular Access. New York:National Kidney Foundation, 1997.

Kurt N, Gürel A, Erel V, Karaman C, Taşkın F. Açık kalp cerrahisinde internal juguler

ven kateterizasyonuna bağlı trombüs insidansını etkileyen faktörler. Anestezi Dergisi

; 11:283-9. 7.

Gentile AT, Berman SS. Short- and long-term hemodialysis catheters. In: Berman SS,

ed.Vascular Access In Clinical Practice. USA: Marcel Dekker, 2002: 179-192.

Marek JM, Berman SS. Catheter related complications: their prophylaxis and

management. In: Berman SS, (eds) Vascular Access In Clinical Practice. USA: Marcel

Dekker, 2002: 337-71.

Zaleski GX, Funaki B, Lorenz JM, Garafalo RS, Moscatel MA, Rosenblum JD, Leef

JA: Experience with tunneled femoral hemodialysis catheters. Am J Roentgenol 1999;

: 493-6.

Mathur MN, Storey DW, White GH, Ramsey-Stewart G: Percutaneous insertion of

long-term venous access catheters via the external iliac vein. Aust NZ J Surg 1993; 63:

-63.

Lugo LJ, Zapata NJ, Ramirez Ronda CH. Catheter related infections in Damas

Hospital. Bol Asoc Med PR. 1994; 86: 37-41.

Atherikul K, Schwab SJ, Conlon PJ. Adequacy of hemodialysis with cuffed centralvein

catheters. Nephrol Dial Transplant 1998;13:745-9.

Robinson D, Suhocki P, Schwab SJ. Treatment of infected tunneled venous Access

hemodialysis catheters with guıdewire exchange. Kidney Int 1998; 53: 1792-4.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.