İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI SEROLOJİ LABORATUVARI'NA KİSTİK EKİNOKOKKOZİS ŞÜPHESİYLE BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMES

Ü. Nilgün Daldal, Metin Atambay, T. Mutlu Aycan, Neslihan Yıldız, Özlem Aycan Kaya
1.521 496

Öz


Amaç: Kistik ekinokokkozis (KE),
Echinococcus granulosus'un metasestod
formunun neden olduğu zoonotik bir
enfeksiyon olup dünyada ve yurdumuzda
önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu çalışmada 2008-2012 tarihleri
arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji
Laboratuvarı'na KE şüphesiyle başvuran
hastalarda bu hastalığın yaygınlığını araştırmak
amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: KE' in tanısında serolojik
testlerin önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada,
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji
Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı'na Ocak
2008- Temmuz 2012 tarihleri arasında KE
şüphesiyle başvuran 1433 hasta
değerlendirildi. Hasta serum örneklerinde,
Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay
(ELISA) IgG testi ve İndirekt
Hemaglütinasyon (IHA) tekniği ile spesifik
anti-E.granulosus antikorları araştırıldı.

Bulgular: Toplam 1433 hastanın 649
(%45.04)’unda pozitiflik saptanmıştır. Pozitif
olguların cinsiyete göre dağılımı
incelendiğinde 383’ünün kadın (%59),
254’ünün ise erkek (%41) olduğu görülmüştür.
Ocak 2008-Şubat 2012 tarihleri arasında IHA
tekniği ile çalışılan 1243 serum örneğinin
515’inde (%41.43), Mart 2012-Haziran 2012
tarihleri arasında ELISA yöntemi ile çalışılan
189 serum örneğinin ise 123’ünde (%65.07)
seropozitiflik saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmada elde edilen %45.04 gibi
yüksek seropozitiflik oranı bölgemizde KE’in
önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu
göstermektedir.
Anahtar kelimeler; Kistik Ekinokokkozis,
IHA, ELISA


Tam metin:

PDF


Referanslar


Altıntaş N, Kist Hidatik Ve İç Organlar Larva Göçü Hastalıklarında İmmünolojik Tanı

Yöntemleri Ve Değerleri, (Doktora Tezi), Ege Üniv. Tıp Fak. Parazitoloji Bilim Dalı,

İzmir, 1985.

Karaman Ü, Daldal N, Atambay M, Aycan M Ö. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde

(1999-2002’de İncelenen) Hidatik Kist Ön Tanılı Olguların Serolojik Sonuçları. İnönü

Üniv Tıp Fak Derg 2002; 9(4): 233-335.

Yazar S, Kayseri’de Kistik Ekinokokkozisin Son Altı Yıldaki Durumu. Türkiye

Parazitoloji Dergisi,29 (4): 241-243,2005

Delibaş B.S, Özkoç S, Şahin S, Aksoy M, Akısü Ç Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp

Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Seroloji Laboratuvarı’na Kistik Ekinokokkozis

Şüphesiyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi.T.Parazitol. Derg.30(4): 279-281,2006

Korkmaz M, Ok Ü.Z, Parazitoloji Laboratuar. Türkiye Parazitoloji Derneği. Yayın No: 23

Sarı C, Ertuğ S, Karadam Y.S, Özgün H, Karaoğlu Ö.A, Ertabaklar H, Kistik

Ekinokokkozis Tanısında Elısa (Enzym Lynked Immunosorbent Assay), Indirekt

Hemaglütinasyon Testi(Iha) Ve Indirekt Fluoresan Antikor Testi (Ifat)’ Nin

Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Türkiye Parazitol.Derg.33(1):73-76,2009

Gottstein B, 1984. An İmmunoassay For The Detection Of Circulating Antigns İn Human

Echinococcosis. Am J Trop Med Hyg. 33(6): 1185-1191

Lightowlers Mw, Gottstein B,1996 Echinococcosis/Hydatidosis: Antigens, İnnunological

And Molecular Diagnosis. İn: Thompson Rca, Lymbery Aj, Eds. Echinococcus And

Hydatid Disease. Cab İnternational Uk, 355-393

Iacona A, Pini C, Vicari G, 1980. Enzyme- Linked İmmuno Assay (Elısa) İn The

Serodiagnosis Of Hydatid Disease. Am J Trop Med Hyg,29(1): 95-102

Canda Ms, Canda T. Ekinokokkozis: 47 Olgunun Sunumu Ve Türkiye’nin Ekinokokkozis

Sorunu. T.Parazitol Derg.1995; 19(1):64-82

Kabukçuoğlu S., Tel N., Tünerir B., Işıksoy S., Erişgen Ç. 208 Hidatik Kist Vakasında

Retrospektif Bir Çalışma T. Parazitol Derg 1996;20(1): 51-5

Aşçı Z., Seyrek A., Kızırgil A., Yılmaz M. Prevalance Of Echinococcus Granulosus İn

Elazığ Region As Detected By Casonie Test. Parazitol Derg. 1997;21(3):257-25

İnceboz T. Üner A. Manisa Devlet Hastanesinde Saptanan Uniloküler Kistik

Ekinokokkozis Olguları. T. Parazitol Derg. 2000; 24 (1): 29-32

Hökelek M.. Samsun Yöresinde Echinococcosis Sorunu. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi

-10 Eylül Sivas Kongre Kitabı 1999;78

Yazar S. Kayseri Ve Çevresinde Echinococcosis 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi 6-10

Eylül Sivas Kongre Kitabı 1999:8

Aslan G, Aslan B. Şanlıurfa Bölgesindeki Echinococcosis. T. Parazitol Derg.

;25(2):145-147

Aldemir Os., Baykan M., Gökçen A. Konya Numune Hastanesinde 1986-1998 Yılları

Arasındaki Hidatik Kist Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi T. Parazitol Derg

;24(1): 73-75

Akar Ş., Üner A. İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Saptanan Uniloküler

Kistik Ekinokokkozis Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi T. Parazitol.

Derg. 2001;25 (4): 349-352

Ertabaklar H, Pektaş B, Turgay N, Yolasığmaz A, Dayangaç M, Özdamar A, Karaca İ,

Olgaç G, Dağcı H, Göksel T, Menteş A, Çoker A, Altıntaş N, 2003. İzmir Ve

Çevresindeki Hastanelerde Ocak 1997- Mayıs 2001 Arasında Saptanan Kistik

Ekinokokkozis Olguları.Tanı. Türkiye Parazitol Derg, 27 (2): 125-128.

Tevfik M, Aldemir Os, Karadaş K, Çelik T, Daldal N,2000 Malatya Bölgesinde

Üniloküler Kistik Ekinokokkozis Tanı. Türkiye Parazitol. Derg.24(1):33-36.

Çiftçioğlu Ma, 1995. Erzurum Yöresinde Ekinokokkozis Sorunu(289 Olgu). Türkiye

Ekopatoloji Dergisi, 1(3-4): 87-93.

Miman Ö, Atambay M, Aydın N.E, Daldal N. Kistik Ekinokokkozis Nedeniyle Opere

Edilmiş 91 Olguda Klinik, Morfolojik Ve Serolojik İrdelemeler. Türkiye Parazitol. Derg.

(3): 179-183,2010.

Kabukçuoğlu S, Tel N, Tünerir B, Işıksoy S, Erişgen Ç, 1995. Eskişehir Bölgesinde

Ekinokokkozis (208 Olgu).Türkiye Ekopatoloji Dergisi, 1(3-4): 98-100.

Tiaoying L, Jiamin Q, Wen Y, Craig Ps, Et. All. Echinococcosis İn Tibetan Populations,

Western Sichuan Province, China. Emerg Infect Dis 2005; 11(12): 1866-73.

Doğanay A, Kara M. Hayvan Sağlığı Yönünden Ekinokokozun Türkiye’de Ve Dünyadaki

Epidemiyolojisi. T Klin Cerrahi 1998; 3(3): 171-181.

Yazar S, Yaman O, Cetinkaya F, Sahin I. Cystic Echinococcosis İn Central Anatolia,

Turkey. Saudi Med J 2006; 27(2): 205-9.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.