ANJİOMATÖZ MENİNGİOMA: TANISAL BİR İKİLEM!

Tümay Özgür, Serhat Toprak, Mehmet Yaldız, Nebi Yılmaz
1.659 5.176

Öz


ÖZET

GİRİŞ: Anjiomatöz meningiomalar, tüm meningiomaların %2.1’lik kısmını oluşturan nadir rastlanılan bir varyantıdır. Benign meningiomaların tipik özelliklerine sahip olmakla beraber

meningial elemanlardan daha baskın olabilen küçük veya büyük vasküler kanallardan oluşurlar. Biz de sol serebellopontin sistern anterioruna yerleşim gösteren az rastlanılan bir meningiom varyantı olan olgumuzu sunmak istedik.

OLGU SUNUMU: 56 yaşında bayan hasta 3 aydır devam eden sol yüz yan tarafına yayılan baş ağrısı ve uyuşma şikayetiyle Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi

Nöroşirürji Polikliniğine başvurmuştur. Hastanın kontrastlı bilgisayar tomografi görüntülemesinde sol serebellopontin sistern anterioruna yerleşim göstermiş 33x26 mm boyutlarında yoğun kontrast tutan kitle tespit edilmiştir Hasta meningiom ön tanısıyla opere edildikten sonra materyalin MKÜ Tıp Fakültesi Patoloji Bölümündeki mikroskobik incelemesinde meningioma, anjiomatöz variant olarak tanı kesinleştirilmiştir.

TARTIŞMA: Anjiomatöz meningiomalar meningiomaların nadir rastlanılan bir subgrubu olup, orta yaşlardaki bayanlarda sıklıkla gözlenirler. Tipik meningiomalara özgü histopatolojik görünümleri ve immunohistokimyasal çalışmalar anjiomatöz meningiomu vasküler malformasyonlar ve hemanjioblastomalardan ayırt ettirir.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.