TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PREHİPERTANSİYON SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

Muhammet Murat Çelik, İhsan Üstün, Erhan Yengil, Halil İbrahim Demir, Faruk Gülek, Cumali Gökçe
1.520 476

Öz


Özet

Amaç: Bu çalışmada Tıp Fakültesi öğrencilerinde prehipertansiyon sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma Mustafa Kemal

Üniversitesi Tıp Fakültesinde Şubat 2012 ile Nisan 2012 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmanın başlangıcında toplam 202 öğrenci incelendi. Tüm bireylerin sistolik ve diyastolik kan basıncı (KB) düzeyleri ölçüldü. Bu bireylerin 189’u normotansif veya prehipertansif olduğundan çalışmaya dahil edildi. Geri kalan 13 öğrenci ise hipertansif olduğundan çalışma dışı bırakıldı. Özetlersek, çalışma 124’ü (% 65.6) erkek ve 65’i bayan

(%34.4) olan 189 birey üzerinde yapıldı. Bunların yaş ortalamaları sırasıyla 21.2±0.92 ve 21.4±0.98 idi. Tüm normotansif ve prehipertansif bireylerin demografik verileri, aile öyküleri ve yaşam tarzlarına ait bilgiler öğrenildi.

Bulgular: Bu çalışmada, prehipertansiyon sıklığı %42.9 olarak bulundu. Prehipertansiflerin

%77.8%’i erkek, %22.2’si bayandı. Erkek öğrencilerde prehipertansiyon sıklığı kız öğrencilere göre anlamlı oranlarda farklıydı

(p=0.002). Ayrıca, prehipertansiflerin, vücut kitle indeksi (VKİ), bel çevresi ve bel-kalça oranlarının normotansiflere göre anlamlı olarak farklı olduğu görüldü.

Sonuç: Prehipertansiyon sıklığı Tıp Fakültesi öğrencilerinde önemsenecek düzeylerde yüksek saptanmıştır. Bu bireyler aynı zamanda kardiyovasküler risk faktörlerine sahip olduklarından, bu konunun daha fazla vurgulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Prehipertansiyon, yetişkin bireyler, hipertansiyon.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.