İLERİ YAŞLI HASTALARDA KORONER BYPASS DENEYİMİ

Hasan Umcu, Mehmet Acıpayam, Tolga Onur Badak, Serkan Ketenciler, Habib Çakır, İbrahim Özsöyler
1.547 432

Öz


Özet

Amaç: İleri yaş hastalarda koroner arter bypass cerrahisi (CABG) giderek artmaktadır. Daha genç hasta grubu ile karşılaştırıldığında bu grup hastalarda perioperatif ve postoperatif morbidite ve mortalite yüksek seyretmektedir. Bu yazımızda, kliniğimizde kardiyopulmoner bypas (CPB) altında izole CABG operasyonu yapılan 80 yaş ve üzerindeki hastaların demografik verileri ve operasyonun erken dönem sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2004 - Mayıs 2012 yılları arasında Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Kliniğinde elektif şartlarda 80 yaş ve üzerinde 22 hastaya CPB altında izole CABG operasyonu uygulanmıştır. Hastaların demografik verileri ile perioperatif ve postoperatif parametreleri değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 17’si erkek, 5’i kadın, ortalama yaş 82.3±3.9 (80-97) idi. Hastaların

%54.5’i sigara içmekte olup, %22.7’sinde diyabetes mellitus, %40.9’unda hipertansiyon, %13.6’sında kronik obstrüktif akciğer hastalığı mevcuttu. Hastaların %22.7'sinde tek damar, %18.2'sinde iki damar, %59.1'inde üç damar lezyonu mevcuttu.

Ortalama aortik kross klemp 38.8±15.2 dakika, total CPB zamanı 78.5±35 dakika, sol internal mamariyal arter kullanım oranı %63.6 idi. CPB’dan ayrılma esnasında olguların %72.7’sinde inotropik destek gereksinimi oldu. Bir hastaya (%4.5) intraaortik balon pompası (İABP) uygulandı. Postoperatif dönemde olguların %13.6’sında (3 olgu) deliryum, %4.5’inde (1 olgu) stroke, %13.6’sında (3 olgu) atriyal fibrilasyon, %4.5’inde (1 olgu) yara yeri enfeksiyonu gelişmişti. İki hasta postoperatif erken dönemde kanama nedeniyle revizyona alınmış olup, mortalite görülmemiştir. Sonuç: İleri yaş grubundaki hastalarda postoperatif komplikasyon oranı, hastane yatış süresi, morbiditenin artmasına karşın bu hastalarda da koroner bypass cerrahisi kabul edilebilir hastane mortalitesi ile başarıyla uygulanabilmektedir.

Anahtar kelimeler: Koroner Arter Bypass

Cerrahisi; İleri Yaş; Risk Faktörleri.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.