TİROİD LEZYONLARININ İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİLERİ VE OPERASYON MATERYALLERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tümay Özgür, Hasan Gökçe, Esin Atik, Mehmet Yaldız, Sibel Hakverdi, İhsan Üstin, Seçkin Akküçük, Neslihan Şengül, Cumali Gökçe
1.448 358

Öz


Özet

Amaç: Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB), benign tiroid nodüllerinin malign tiroid nodüllerinden ayrımında en güvenilir teşhis yöntemi olarak kabul edilmektedir. Tiroid İİAB sonuçları ile tiroidektomi patoloji sonuçları karşılaştırılarak, tiroid lezyonlarının değerlendirilmesin de hastanemizde İİAB’nin etkinliğinin saptanmasını amaçladık. Yöntem: 2012 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi

Tıp Fakültesi Patoloji Laboratuvarı’na

Endokrinoloji polikliniğinden ve Radyoloji bölümü Girişimsel işlemlerden gönderilen toplam 881 tiroid İİAB ve 62 tiroidektomi olgusu çalışma kapsamına alınmıştır.

Bulgular: 881 olgunun değerlendirilmesinde; ortalama yaş 46.03 olarak saptanmış olup, minimum yaş 15, maksimum yaş 85’ tir. Hastaların 140 (%15.9)’ı erkek olup, 741 (%84.1)’i kadındır. 708 (%80.4) olgu benign, 4 (%0.5) olgu malign, 12 (%1.4) olgu önemi belirsiz atipi, 11 (%1.2) olgu folliküler neoplazi, 12 (%1.4) olgu malignite şüphesi ve 133 (%15.1) olgu yetersiz materyal olarak raporlanmıştır. 881 hastanın 62 ‘si hastanemizde opere olmuştur. 49 (%80.3)’una bilateral total tiroidektomi, 4 (%6.6)’üne sağ lobektomi, 3 (%9.8)’üne sol lobektomi, 2 (%3.3)’ sine tamamlayıcı tiroidektomi uygulanmıştır. 47 (%75.8) hastanın İİAB sonuçları rezeksiyon sonuçları ile uyumlu iken, 15 (%24.2) hastanın farklı idi. Her iki sitoloji ve patoloji sonuçlarının birbirine benzer sonuçlarının uyumu değerlendirildiğinde kappa değeri 0.223 olup, bu değer istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.077).

Sonuç: Tiroid nodüllerinin takibinde ve ameliyat öncesi değerlendirilmesinde İİAB altın standart yöntemdir. Sonuçlarımız büyük oranda İİAB’nin etkinliğini göstermektedir ancak nodüllerin yönetiminde klinik ve radyolojik bulguların da desteği önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid, İİAB, patoloji.


Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.