ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU OLAN BEBEKLERDE RESPİRATUVAR SİNSİTİYAL VİRÜS SIKLIĞI VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Taner Hafızoğlu, İbrahim Şilfeler, İbrahim Cansaran Tanıdır, Şahin Hamilcikan, Fugen Pekun, Asiye Nuhoğlu
1.719 463

Öz


Giriş: Respiratuvar sinsityal virüs (RSV) 2 yaş altı
süt çocuklarında en önemli alt alt solunum yolu
enfeksiyonu (ASYE) etkenidir. Özellikle 6 aydan
küçük süt çocuklarını, prematüreleri, kronik akciğer
hastalığı olanları, doğumsal kalp hastalığı olanları
ve immün sistem hastalığı olan çocukları
etkilemektedir. Çalışmamızda klinik olarak ASYE
tanısı konulan 0–1 yaş grubundaki hastaların RSV
sıklığının ve klinik özelliklerinin araştırılmasını
amaçladık.
Yöntem: Hastanemiz Çocuk Acil Servisinde ASYE
tanısı konulan 50 hasta çalışmaya alındı. Hastalar 8
saat süre ile monitörize edilerek izlendi.
Hastalardan nazofaringeal fırça ile nazofaringeal
sürüntü örneği alınarak Coris marka RSV respistrip
hızlı tanı kiti ile RSV antijeni tarandı.
İstatistiksel veri analizi için SPSS 16,0 programı
kullanıldı.

Bulgular: Hastalarımızda RSV sıklığı % 46 (23/50)
olarak saptandı. Cinsiyete göre RSV sıklığı
açısından anlamlı fark saptanmadı. Hastaneye yatış
oranları cinsiyete göre karşılaştırıldığında erkek
hastaların kız hastalara göre 1,6 kat daha fazla
olduğu görüldü. Hastaneye yatırılan hastalarda
yatışa etki eden faktörler hastanın yaşı, başvuruda
morarma yakınmasının olması, RSV antijen
pozitifliği ve izlemde solunum sistemi
yakınmalarının devamı olarak saptandı.
Çalışamaya alınan hastalardan 1 tanesi solunum ve
kalp yetersizliği nedeniyle kaybedildi. Diğer
hastaların prognozu iyiydi. Çalışmamızda mortalite
%2 idi. RSV açısından riskli 2 hastamızda
Palizumab profilaksis uygulanıyordu. Bu hastalarda
RSV antijeni negatif saptandı.
Sonuç: RSV, 1 yaş altındaki Türk çocuklarında
önde gelen ASYE nedenidir. Ayrıca sütçocukluğu
döneminde özellikle riskli gruptaki hastalarda
önemli mortalite ve morbiditeye yol açmaktadır.
Çalışmamızda hastalarımızın prognozu genel olarak
iyiydi. Nazofaringeal fırça ile alınan sürüntü
örneğinden RSV antijen saptanması hızlı tanı
yöntemi olarak uygun bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Bronşiyolit, süt çocukluğu,
RSV antijeni


Tam metin:

PDF


Referanslar


- Altuğlu İ, Özyurt S, Çetin N, Özer E, Özacar T, Bilgiç A.Akut bronşiyolitli bebeklerde

solunum virüslerinin araştırılmasıİnfeksiyon Dergisi / Turkish Journal ofInfection,

;16(1):87-90

- DSÖ: İntegrated Management of Childhood İllness ( 2003). http://www.who.int/childadolescent-

health.

- Black CP. Systematic Review of the Biology and Medical Management of Respiratory

Synsytial Virüs InfectionRespira Care.2003;48(3):231-3

- Singleton RJ, Bruden D, Bulkow LR, Varney G, Butler JC.Decline in Respiratory

Syncytial Virus Hospitalizations in a Region With High hospitalizastion Rates and Prolonged

season Pediatr infect dis j 2006;25: 1116 – 22

- Tosun SY, Ertan P, Tansug N. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak

RSVMedical Network Klinik Bilimler ve Doktor, 2002,8(3):356 – 9

- Ece T, Arman D, AkalinH Alatas F, Biberoglu K et al. ToraksDerneği çocukluk çağında

toplumdan kazanılmış pnömoni ve Akut bronşiyolit tanı ve tedavi rehberi 2002. Turk toraks

dergisi, 2002;3:1-13

- Simoes EA, Groothuis JR, Carbonell-Estrany X, Rieger CH, Mitchell I et al. Palivizumab

Prophylaxis, Respiratory Syncytial Virus, and Subsequent Recurrent Wheezingj pediatr

;151:34-42

- Mansbach J, Kunz S, Acholonu U, Clark S, Camargo CA Jr. Evaluation of Compliance

With Palivizumab Recommendations in a Multicenter Study of Young Children Presenting to

the Emergency Department With Bronchiolitis Pediatric Emergency Care.

;23(6):362-7

- Erten M, Karayağar N, Ergüven M, ve ark. Bronşiyolitli olgularımızda respiratuvar

sinsityal virüs (RSV) infeksiyonu sıklığının değerlendirilmesi Göztepe Tıp Dergisi

;21(3):113-5

- Narli N.Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi'nde solunum sinsityal virüs infeksiyonu

İnfeksiyon Dergisi / Turkish Journal of Infection, 2001,15(2):161-5

- Acunas B, Celtik C, Altiay S, Sam A, Karasalihoglu S, Pala O. Neonatal respiratuvar

sinsityal virüs enfeksiyonuTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2000,17(1):29-34

- Hacimustafaoglu M, Celebi S, Bozdemir SE et al. RSV frequency in children below 2

years hospitalized for lower respiratory tract infections. The Turkish Journal of Pediatrics

; 55: 130-9

- Nelson Textbook of Pediatrics. Kliegman, Behrman, Jenson, Stanton. 18. baskı 2007

S:1389

- Gregson, T. Lloyd, S. BuchanS, Chruch D. Comparison of the RSV Respi-Strip with

Direct Fluorescent-AntigenDetection for Diagnosis of Respiratory Syncytial VirusInfection in

Pediatric PatientsD. Journal Of Clınıcal Mıcrobıology, 2005;43(11): 5782–3

- B.A. Paes. Current strategyies in the prevention of respiratory syncytial virus disease,

Pediatric Respiratory Reviews 2003;4:21–7
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.