İSOTRETİNOİN TEDAVİSİNİN NÖTROFİL/LENFOSİT ORANI VE DİĞER HEMOGRAM PARAMETRELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Serap Polat, Sena Ulu, Şemsettin Karaca
1.472 701

Öz


Amaç: Akne vulgariste sıklıkla kullanılan
isotretinoin tedavisi sırasında pek çok farklı yan
etki gelişebildiği bildirilmektedir. Son zamanlarda
yapılan çalışmalarda isotretinoin kullanan hastaların
kontrollerinde biyokimya ve hemogram gibi
laboratuvar tetkiklerinin gerekliliği konusunda
tartışmalı görüşler bulunmaktadır. Bu çalışmada
isotretinoin tedavisi alan hastalarda sistemik
inflamatuvar durumu göstermede kullanılan
nötrofil/lenfosit oranı ve diğer hemogram
parametrelerindeki değişimi araştırmayı amaçladık.
Gereç ve yöntemler: İsotretinoin tedavisi kullanan,
18-25 yaş aralığında, orta ve şiddetli akne vulgarisi
olan 67 hasta çalışmaya dahil edildi. Retrospektif
olarak hastaların tedavi öncesi ve tedavinin 3.
ayından sonraki hemogram parametreleri SPSS
20.0 programına kaydedildi.

Bulgular: Yaş ortalaması 21.12 ± 3.54 olan
hastaların 37’si bayan, 30’u erkek idi. Hemogram
parametrelerinden beyaz küre, nötrofil sayısı,
lenfosit sayısı ve nötrofil / lenfosit oranında 2 değer
arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmadı.
Diğer parametrelerden monosit düzeylerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptanırken,
bazofil, eozinofil, platelet ve hemotokrit
düzeylerinde fark görülmedi. Kırmızı hücreler,
hemoglobin, kırmızı hücrelerin ortalama volumü ve
plateletokrit düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı azalma gözlendi.
Sonuç: İsotretinoin tedavisi hemogram
parametrelerinde değişikliklere yol açabilir. İlaç
kullanım süresince özellikle hemoglobin
düşüklüğüne, monosit artışına neden olabilir.
Anemisiolan hastaları isotretinoin tedavisi
altındayken yakın takip etmek gerekebilir.
Buparametrelerin değerlendirildiği, çok sayıda
hastanın yer aldığı çok merkezli çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Eozinofil, isotretinoin,
hemogram parametreleri, hemoglobin, monosit,
nötrofil/lenfosit oranı


Anahtar kelimeler


Anahtar hemogram parametreleri, hemoglobin, monosit, nötrofil/lenfosit oranı kelimeler: Eozinofil, isotretinoin

Tam metin:

PDF


Referanslar


Degitz K, Placzek M, Borelli C, Plewig G. Pathophysiology of acne. J Dtsch Dermatol

Ges 2007;5:316-23.

Ertam I, Alper S, Unal I. Is it necessary to have routine blood tests inpatients treated

with isotretinoin? J Dermatolog Treat 2006;17:214–6.

Michaelsson G, Vahlquist A, Mobacken H, Hersle K, Landegren J, Ronnerfalt L, et al.

Changes in laboratory variables induced by isotretinoin treatment of acne. Acta Derm

Venereol. 1986;66:144–8.

Moeller KE, Touma SC. Prolonged thrombocytopenia associated with isotretinoin.

Ann Pharmacother. 2003;37:1622–4.

Karadag AS, Ertugrul DT, Takci Z. Isotretinoin modestly increases platelet count in

acne patients.J Dermatolog Treat. 2013;24(2):139-40.

Sen BB, Rifaioglu EN, Ekiz O, Inan MU, Sen T, Sen N. Neutrophil to lymphocyte

ratio as a measure of systemic inflammation in psoriasis. Cutan Ocul Toxicol. 2013

Oct 22. [Epub ahead of print]

Jones H, Blanc D, Cunliffe WJ. 13-cis retinoic acid and acne. Lancet 1980; 2: 1048–9.

Farrell LN, Strauss JS, Stranieri AM. The treatment of severe cystic acne with 13-cisretinoic

acid. Evaluation of sebum production and the clinical response in a multipledose

trial. J Am Acad Dermatol. 1980; 3: 602–11.

Hesdorffer CS, Weltman MD, Raftopoulos H, Mendelow B, Bezwoda WR.

Thrombocytopenia caused by isotretinoin.S Afr Med J. 1986;70(11):705-6.

Coto-Segura P, Galache C, Santos-Juanes J, Mallo-García S, Curto-Iglesias JR.

Transient thrombocytopenia probably induced by isotretinoin. Actas Dermosifiliogr.

;99(9):743-4.

Michaëlsson G, Vahlquist A, Mobacken H, Hersle K, Landegren J, Rönnerfält L,

Nordin K, Franzén K, Pettersson U. Changes in laboratory variables induced by

isotretinoin treatment of acne. Acta Derm Venereol. 1986;66(2):144-8.

Friedman SJ. Leukopenia and neutropeniaassociated with isotretinoin therapy. Arch

Dermatol. 1987;123(3):293-5.

Ozdemir MA, Kose M, Karakukcu M, Ferahbas A, Patiroglu T, Koklu E. Isotretinoininducedagranulocytosis.

Pediatr Dermatol. 2007 Jul-Aug;24(4):425-6.

Zane LT, Leyden WA, Marqueling AL, Manos MM. A population-based analysis of

laboratory abnormalities during isotretinoin therapy for acne vulgaris. Arch

Dermatol.2006 ;142(8):1016-22.

Castrichini M, Lazzerini PE, Gamberucci A, Capecchi PL, Franceschini R, Natale M,

Hammoud M, Moramarco A, Zimbone S, Gianchecchi E, Montilli C, Ricci G, Selvi E,

Cantarini L, Galeazzi M, Laghi-Pasini F. The purinergic P2×7 receptor is expressed

on monocytes in Behçet's disease and is modulated by TNF-α. Eur J Immunol. 2013

Sep19.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.