OBEZ ÇOCUKLARDA BEYNİN DİFÜZYON AĞIRLIKLI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

Gülen Burakgazi, Tülin Öztürk, Muammer Akyol, Hanefi Yıldırım
1.481 447

Öz


Amaç: Bu çalışmada obez çocuklarda beynin açlık
ve tokluk merkezlerindeki difüzyon ağırlıklı
manyetik rezonans görüntüleme (DA-MRG)
bulgularını ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 41 obez, 19 fazla
kilolu (over weight =ow) ve 31 normal kilolu olan
4-16 yaş arasındaki toplam 91 olgu alındı. Bu
olgularda DA-MRG ile b100, b600, b1000 ve
b2000 gradient değerlerinde difüzyon ağırlıklı ekoplanar
görüntüler (EPI) alınıp, her olguda her b
değeri için beyinde açlık ve toklukla ilişkili olan
hipotalamus, hipokampal girus, orta temporal
korteks, insula, korpus striatum, singulat girus,
orbitofrontal korteks, talamus, orta beyin, amigdala,
oksipital korteks, dorsomedial frontal korteks,
dorsolateral frontal korteks ve serebellum olmak
üzere toplam 14 bölge belirlendi. Normal, fazla
kilolu ve obez grubun b600, b1000 ve b2000
değerlerinde görünür difüzyon katsayı (Apparent
Diffusion Coefficient=ADC) haritaları üzerinden
belirlenen 14 bölgeden ölçüm yapıldı.

Bulgular: Çalışmamızda; normal ve obez grubun,
normal ve fazla kilolu grubun ve fazla kilolu ve
obez grubun b600, b1000 ve b2000 değerlerinin
karşılaştırmasında; ADC değerlerinde istatiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca
beden kitle indeksi (BKİ) artışıyla b600, b1000 ve
b2000 değerleri ile ADC değerleri arasında pozitif
korelasyon bulunmuştur.
Sonuç: Sonuç olarak radyasyon verilmemesi, çok
hızlı ve kolay elde edilebilmesi, kontrast maddeye
gerek duyulmaması ile obez çocuklarda
etyopatogenezde ve tanıda klinik ve laboratuar
bulgularının yanında beynin DA-MRG bulgularının
faydalı olabileceği kanaatindeyiz. Obezitede beyin
dokusundaki bu değişikliklerin anlaşılması ile
obezite etyolojisinde altta yatan mekanizmanın
daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: beyin, çocuk, obezite,
difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme


Anahtar kelimeler


beyin, çocuk, obezite, difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Cinaz P. Obezite patogenezinde endokrinolojik mekanizma. V. Ulusal Pediartik Endokrinoloji

Kongresi. 9-11 Ekim İstanbul 2000; 59-63.

Raine JE, Donaldson MDC , Gregory JW, Savage MO. Obesity. In: Raine JE, Donaldson MDC ,

Gregory JW, Savage MO (eds), Practical endocrinology and diabetes in children , United

Kingdom: Blackwell Science 2001: 161-171.

Güngör N , Arslanian SA. Nutritional Disorders In: Sperling MA (ed), Pediatric Endocrinology 2nd

ed, Philadephia: 2002; 689-725.

Lustig RH. The neuroendocrinology of childhood obesity Pediatr Clin North Am

; 48: 909-930.

Sinha S, Lucas-Quesada FA, Sinha U, DeBruhl N, Bassett LW. In vivo diffusion-weighted MRI of

the breast: potential for lesion characterization. J Magn Reson Imaging 2002; 15: 693-704.

Chan JH, Tsuı EYK, Luk SH, Fung SL, Cheung YK, Chan MSM, Yuen MK, Mak SF, Wang KP, et

all. MR diffusion weighted imaging of kidney: differentiation between hydronephrosis and

pyonephrosis. Clin Imaging. 2001; 25(2): 110-113.

Alkan A, Sahin I, Keskin L, Cikim AS, Karakas HM, Sigirci A, Erdem G. Diffusion-weighted

imaging features of brain in obesity.Magn Reson Imaging. 2008; 26(4): 446-450.

Holsen LM, Zarcone JR, Thompson TI, Brooks WM, Anderson MF, Ahluwalia JS, et al. Neural

mechanisms underlying food motivation in children and adolescents. Neuroimage 2005; 27(3): 669–

Stookey JD, Barclay D, Arieff A, Popkin BM. The altered fluid distribution in obesity may reflect

plasma hypertonicity. Eur J Clin Nutr 2007; 61(2): 190–199.

Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight

and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000; 320: 1240-1243.

Moritani T, Shrier DA, Numaguchi Y, Takase Y, Takahashi C, Wang HZ, et al. Diffusion-weighted

echo-planar MR imaging: clinical applications and pitfalls, a pictorial essay. Clin Imaging 2000;

(4):181-92.

Van Marken Lichtenbelt WD, Fogelholm M. Increased extracellular water compartment, relative to

intracellular water compartment, after weight reduction. J Appl Physiol 1999; 87: 294–298.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.