TÜRKİYE’DE ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI: GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMASI

Şeref Şimşek, Cem Uysal, Salih Gençoğlan, Yasin Bez
1.683 691

Öz


Giriş
Cinsel istismar, tüm dünyada önemli bir
sorun olmaya devam etmektedir. Ülkemizde de son
yıllarda bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı
artmaktadır. Bu çalışmada; Türkiye’nin farklı
bölgelerinde cinsel istismar mağdurları üzerinde
yapılmış olan, olguların sosyodemografik ve
istismara ait özelliklerini içeren araştırma
yazılarının gözden geçirilmesi ve güncel bilgilerin
ortaya konması amaçlanmıştır.
Yöntem
Türkiye’de son 10 yılda, cinsel istismar
üzerine yapılmış çalışmalar ‘istismar’, ‘cinsel
istismar’ anahtar kelimeleri ile Pubmed, Google
Akademik, Scoopmed, Türk Psikiyatri Dizini,
Türkiye Atıf Dizini ve Medline arama motorları
kullanılarak taranmıştır. Çalışmamıza polikliniğe
başvuran adli olguların dökümünü yapan 20
çalışma alınmıştır.

Bulgular
Çalışmaların geneline baktığımızda
olguların %50’den fazlası 12-18 yaş aralığındaydı.
Ülkemizdeki çalışmalarda kız/erkek oranı en düşük
1,3, en yüksek 6,6idi. Parçalanmış aile oranı
toplum ortalamasına göre daha yüksekti. Cinsel
istismar mağdurları istismarın türü yönünden
incelendiğinde penetrasyona (oral, anal, vaginal)
maruziyet oranı oldukça yüksek olduğu
gözlemlenmiştir. İstismarcıya olan yakınlık
açısından değerlendirildiğinde batı ülkelerine
benzer oranlar saptanmıştır.
Sonuç
Bu çalışmalarda genel olarak kayıtların
yetersiz tutulduğu saptanmıştır. Aynı zamanda
kullanılan tanımlamalarda da farklılıklar olduğu
gözlenmiştir. Ülkemizde 3 yaş altı mağdur
olmaması ve batı ülkelerine göre
penetrasyonamaruziyet oranının yüksek olması
dikkat çekmiştir. Bu gözden geçirme çalışmasından
elde edilen bilgiler ışığında bazı önerilerin
yapılması uygun görülmüştür.
Anahtar kelimeler: istismar, cinsel istismar, kötü
muamele, kurban, adli vaka, Türkiye


Anahtar kelimeler


istismar, cinsel istismar, kötü muamele, kurban, adli vaka, Türkiye

Tam metin:

PDF


Referanslar


Bahali K, Akcan R, Tahiroglu AY, Avci A. Child sexual abuse: seven years in practice. J

Forensic Sci. 2010;55:633–6.

Demirci Ş, Doğan KH, Erkol Z, Deniz İ. Konya’da Cinsel İstismar Yönünden Muayenesi

Yapılan Çocuk Olguların Değerlendirilmesi. Turk Klin J Foren Med. 2008;5:43–9.

Bilginer Ç, Hesapçıoğlu ST, Kandil S. Çocukluk çağı cinsel istismarı: Mağdur ve sanık

açısından çok yönlü bakış. Düşünen Adam J Psychiatry Neurol Sci. 2013;26:55–64.

Finkelhor D. Epidemiological factors in the clinical identification of child sexual abuse. Child

Abuse Negl. 1993;17:67–70.

Kar H, Arslan M.M, Çekin N, Akçan R, Hilal A. Sexual Assault in Childhood and

Adolescence; a Survey Study. Eur J Soc Sci. 2010;13:549–55.

US Department of Health and Human Services. Child Maltreatment 1996: Reports from the

States to the National Child Abuse and Neglect Data System. Washington, DC: US

Government Printing Office.

US Department of Health and Human Services. NCoCAaN (1996), Third National Incidence

Study of Child Abuse and Neglect: Final Report (NIS-3). Washington, DC: US Government

Printing Office.

Ayaz M, Ayaz AB, Soylu N. Çocuk ve ergen adli olgularda ruhsal değerlendirme. Klin

Psikiyatr Derg. 2012;15:33–40.

Fergusson D, Lynskey M, Horwood L. Childhood sexual abuse and psychiatric disorder in

young adulthood, I: prevalence of sexual abuse and factors associated with sexual abuse. J

Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 1996;35:1355–64.

Sobsey D, Randall W, Parrila R. Gender differences in abused children with and without

disabilities. Child Abuse Negl. 1997;21:707–20.

Lab D, Feigenbaum J, De Silva P. Mental health professionals attitudes and practices towards

male childhood sexual abuse. Child Abuse Negl. 2000;24:391–409.

Putnam FW. Ten-year research update review: Child sexual abuse. J Am Acad Child Adolesc

Psychiatry. 2003;42:269–78.

Köse S, Aslan Z, Başgül S, Şahin S, Yılmaz Ş, Çıtak S, et al. Bir eğitim ve araştırma

hastanesi çocuk psikiyatrisi polikliniğiine yönlendirilen adli olgular. Anadolu Psikiyatr Derg.

;12:221–5.

Gökten ES. 2009-2011 Yılları Arasında Bir Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatrisi

Polikliniğine Yönlendirilen Adli Olgular. Turk J ChıldAdolescMentHealth.2011;18:105-116.

Soylu N, Pilan BŞ, Ayaz M, Sönmez S. Study of factors affecting mental health in sexually

abused children and adolescent. Anatol J Psychiatry. 2012;13:292–8.

Öztop DB, Özcan ÖÖ. Cinsel İstismar Vak’alarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin

Değerlendirilmesi. Yeni Symposium Dergisi. 2010;48:270-276.

Çöpür M, Üneri ÖŞ, Aydın E. İstanbul ili örnekleminde çocuk ve ergen cinsel istismarlarının

karakteristik özellikleri. Anadolu Psikiyatr Derg. 2012;13:46–50.

Williams L, Herrera V. Child maltreatment and adolescent violence: understanding complex

connection. Child Maltreat. 2007;12:203–7.

Edgardh K, Ormstad K. Prevalence and characteristics of sexual abuse in a national sample of

Swedish 17-year-oldgirls. Acta Pediatr. 2000;89:310–9.

Reinemann D, Stark K, Swearer S. Family Factors That Differentiate Sexually Abused and

Nonabused Adolescent Psychiatric Inpatients. J Interpers Violence. 2003;18:471–89.

Mullen P, Martin J, Anderson J, Romans S, Herbison G. Childhood sexual abuse and mental

health in adult life. Br J Psychiatry. 1993;163:721–32.

Göker Z, Aktepe E, Hesapçıoğlu ST, Kandil S. Cinsel istismar mağduru olan çocukların

başvuru şekilleri, klinik ve sosyodemografik özellikleri. SDÜ Tıp Fak Derg. 2010;17:15–21.

Berger L. Income, family characteristics, and physical violence toward children. Child Abuse

Negl. 2005;29:107–33.

Polat O. Çocuk ve Şiddet. Child Abuse. İstanbul: Der Yayınları; 2002. p. 85–97.

Uğur Ç, ŞireliÖ, Esenkaya Z, Yaylalı H, Duman NS, Gül B, et al. Cinsel istismar

mağdurlarının psikiyatrik değerlendirilmesi ve izlemi: Son dört yıllık deneyim. Turk J

ChıldAdolescMentHealth. 2012;19:81-86.

Yıldırım A, Çetin İ, Din H, Gümüş B. Adli tıp anabilim dalı servisine sevk edilen cinsel

istismar mağduru olduğu iddiası olan olguların değerlendirilmesi. Cumhur Med J.

;33:61–9.

Anderson J, Martin J, Mullen P, Romans S, Herbison P. Prevalence of childhood sexual

experiences in a community sample of women. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.

;32:911–9.

Chen J, Dunne M, Han P. Child sexual abuse in Henan province, China: associations with

sadness, suicidality, and risk behaviors among adolescent girls. J Adolesc Heal. 2006;38:544-

Cengel-Kultur E, Cuhadaroglu-Cetin F, Gokler B. Demographic and clinical features of child

abuse and neglect cases. Turk J Pediatr. 2007;49:256.

İmren SG, Ayaz AB, Yusufoğlu C, Arman AR. Cinsel istismara uğrayan çocuk ve ergenlerde

klinik özellikler ve intihar girişimi ile ilişkili risk etmenleri. Marmara Med J. 2013;26:11–6.

Pinera-Lucatero A, Trujillo-Hernandez B, Millan-Guerrero R, Vasquez C. Prevalence of

childhood sexual abuse among Mexican adolescents. Child Care Heal Dev. 2008;35:184–9.

Nickel M, Tritt K, Mitterlehner F, Leiberich P, Nickel C, Lahmann C. Sexual abuse in

childhood and youth as psychopathology relevant life occurrence: cross-sectional survey.

Croat Med J. 2004;45:483–9.

Syengo-Mutisya C, Kathuku D, Ndetei D. Psychiatric morbidity among sexually abused

children and adolescents. East Afr Med J. 2008;85:85–91.

Trocme N, Bala N (2005) Falseallegations of abuseandneglectwhenparentsseparate. Child

Abuse&Neglect, 29: 1333-45.

Karanfil R, Akçan R, Orhan Ö. Çocuğun Cinsel İstismarı İle İlgili Asılsız İddialar ve Paranoid

Bozukluk: İki Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22:53-7.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.