TİMOLOL/BRİNZOLOMİD KOMBİNASYONU İLE TİMOLOL/DORZOLOMİD KOMBİNASYONUN GÖZ TANSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Ahmet Elbeyli, Yusuf Kibar
1.431 419

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı timolol/dorzolamid ve
timolol/brinzolamid sabit kombinasyon ilaçlarının
göz içi basıncı üzerine etkisini karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif bir çalışmadır.
Monoterapiye rağmen intraoküler basıncı yüksek
olan ve kombinasyon tedavisine geçilen primer açık
açılı glokom hastaları çalışmaya dahil edildi. .
Toplam 50 hastanın 50 gözü çalışmaya alınmıştır
(timolol /dorzolamid grubunda 26, timolol
/brinzolamid grubunda 24 hasta). İridokorneal açıda
sineşi olmayan, hikayesinde başka herhangi bir göz
hastalığı olan veya herhangi bir göz ameliyatı
geçiren hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.
Kaydedilmiş olan 4.hafta ve 4.ay göz içi basınç
değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Bazal intraoküler basınç değeri
timolol/dorzolamid grubunda 23,2±3,3 (17-28
mmHg), timolol/brinzolamid grubunda ise 23,1±2,8
(17-28 mmHg) olarak bulundu. 4.hafta sonunda
elde edilen intraoküler basınç değerleri timolol/
dorzolomid grubunda 15,3 ±2,3 (11-20mmHg),
timolol/brinzolomid grubunda ise 15,8±2,7(11-
19mmHg) idi. Bu değerler arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunamadı. 4.ay sonunda elde
edilen İOB değerleri timolol/dorzolamid grubunda
15,8±3,1 (11-21mmHg), timolol/brinzolomid
grubunda ise 16,1±2,8 (12-22mmHg) olarak
bulundu. Bu değerler arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunamadı.
Sonuç: Her iki ilaçta intraoküler basıncı başarılı bir
şekilde düşürmüştür fakat 4.hafta ve 4.ay değerleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Anahtar Kelimeler: Timolol/Brinzolomid,
Timolol/Dorzolomid, Göz Tansiyonu


Anahtar kelimeler


Anahtar

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.53660

Referanslar


Sanseau A, Sampaolesi J, Suzuki ER Jr, Lopes JF, Borel H. Preference for a fixed combination of

brinzolamide/timolol versus dorzolamide/timolol among patients with open-angle glaucoma or ocular

hypertension. Clin Ophthalmol. 2013;7:357-62.

Kass MA, Heuer DK, Higginbotham EJ. The Ocular Hypertension Treatment Study: a randomized

trial determines that topical ocular hypotensive medication delays or prevents the onset of primary

open-angle glaucoma. Arch Ophthalmol. 2002;120:701–713.

European Glaucoma Society. Terminology and Guidelines for Glaucoma. 3rd ed. 87-88.

Boyle JE, Ghosh K, Gieser DK, Adamsons IA. Ophthalmology A randomized trial comparing the

dorzolamide-timolol combination given twice daily to monotherapy with timolol and dorzolamide.

Ophthalmology. 1999;106:10-6.

Strohmaier K, Snyder E, DuBiner H, Adamsons I. The efficacy and safety of the dorzolamidetimolol

combination versus the concomitant administration of its components. Dorzolamide-Timolol

Study Group.Ophthalmology. 1998;105(10):1936-44.

Kaback M, Scoper SV, Arzeno G, et al. Brinzolamide 1%/Timolol 0.5% Study Group. Intraocular

pressure-lowering efficacy of brinzolamide 1%/timolol 0.5% fixed combination compared with

brinzolamide 1% and timolol 0.5%. Ophthalmology. 2008;115:1728–1734, 1734.

Vold SD, Evans RM, Stewart RH, Walters T, Mallick S. A one-week comfort study of BID-dosed

brinzolamide 1%/timolol 0.5% ophthalmic suspension fixed combination compared to BID-dosed

dorzolamide 2%/timolol 0.5% ophthalmic solution in patients with open-angle glaucoma or ocular

hypertension. J Ocul Pharmacol Ther. 2008 ;24:601-5.

Manni G, Denis P, Chew P, Sharpe ED, Orengo-Nania S, Coote MA, Laganovska G, Volksone L,

Zeyen T, Filatori I, James J, Aung T. The safety and efficacy of brinzolamide 1%/timolol 0.5% fixed

combination versus dorzolamide 2%/timolol 0.5% in patients with open-angle glaucoma or ocular

hypertension. J Glaucoma. 2009 ;18:293-300.

Barnebey H1, Kwok SY. Patients' acceptance of a switch from dorzolamide to brinzolamide for the

treatment of glaucoma in a clinical practice setting. Clin Ther. 2000 ;22:1204-12.

Mulaney J, Sonty S, Ahmad A, Stewart JA, Stewart WC. Comparison of daytime efficacy and

safety of dorzolamide/timolol maleate fixed combination versus latanoprost. Eur J Ophthalmol.

;18:556–62.

Parmaksiz S, Yuksel N, Karabas VL, Ozkan B, Demirci G, Caglar Y. A comparison of travoprost,

latanoprost, and the fixed combination of dorzolamide and timolol in patients with pseudoexfolitation

glaucoma. Eur J Ophthalmol. 2006;16:73–80
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.