LOMBER DİSK HASTALARINDA AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arsal Acarbaş, Bayram Güner
1.447 777

Öz


AMAÇ: Kliniğimize başvuran ve lomber disk
hastalığı tanısı alan fakat idrar şikayeti olmayan
olgularda, aşırı aktif mesane bulgusunun varlığını
incelemektir.
MATERYAL VE METOD: Nöroşirurji
polikliniğine Haziran2013 -Eylül 2013 tarihleri
arasında başvuran ve klinik ve radyolojik olarak
lomber disk hernisi tanısı alan 50 hasta, üroloji
polikliniği ile konsülte edilerek aşırı aktif mesane
varlığı açısından uluslarası ‘’aşırı aktif mesane
değerlendirme formu’’ nun Türkçe validasyonu ile
değerlendirildi. Sekiz ve üzeri skor aşırı aktif
mesane açısından müsbet kabul edildi.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 47 ± 2 idi.
Hastalar Macnab sınıflandırmasına göre
değerlendirildiğinde bulging oranı %56 ,protüzyon
oranı %32 , ektrüzyon oranı %6 ve sekestre disk
oranı %6 olarak tespit edildi. Kadın hastaların
%56.5 'inde, erkek hastaların %33.3'ünde aşırı aktif
mesane tanısı konuldu. Diskopatinin seviyesine
göre L4-5 seviyesinde seviyesinde daha yüksek
oranda aşırı aktif mesane tanısı konduğu, Macnab
sınıflandırmasına göre ise en yüksek aşırı aktif
mesane semptom skorunun protüzyon izlenen
hastalarda olduğu ( %50) saptandı.
SONUÇ: Lomber disk hernisi tanısı alan
hastalarda şikayeti olmasa da değişik derecelerde
ürolojik problemler olabilir. Hem tıbbi hem de
sosyal sorunlara sebebiyet veren aşırı aktif mesane
durumu lomber disk hastalığı tanısı alan olgular
için ağrı, motor ve duyu defisiti açısından
sorgulanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer
tıbbi sorundur.

Anahtar kelimeler : Aşırı aktif mesane , lomber
diskopati, , işeme bozuklukları


Anahtar kelimeler


Aşırı aktif mesane , lomber diskopati, , işeme bozuklukları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.82591

Referanslar


Dündar Ü, Kavuncu V. Lomber disk hernisinde tanı ve tedavi. Klinik Aktüel Tıp Dergisi

;11(2):45-53

Oğuz H. Bel ağrıları. Oğuz H (Editör). Tıbbi rehabilitasyon'da. İstanbul: Nobel Kitapevleri; 2004.

s.1131-71

Masaryk TJ, Ross JS, Modic MT, Boumphrey F, Bohlman H, Wilber G. Highresolution MR

imaging of sequestered lumbar intervertebral disks. Am J Roentgenol 1988;150(5):1155-62

Özorak A., Güzel A, Şenol N. Disk hernili ve spinal stenozşu hastalarda üriner sistem işlev

bozuklukları Kadın ve İşlevsel Üroloji Bülteni Cilt 2 • Sayı 3 • 2012 29-30

Abrams P, Cardozo L, Fall M, et al. The standardisation of terminology in lower urinary tract

function: report from the standardisation sub-committee of the Interna- tional Continence Society.

Urology 61: 37-49, 2003

Coşkun E, Süzer T, Aybek Z, Turan T, Atahan Ö, Tuncay L, Şahin S. Correlation Of Neurological

Findings And The Level Of The Lesions With Urodynamic Studies In Patients Having Spinal

Pathologies Norol Bil 1999; 16: 1

Bartolin Z, Gilja I, Bedalov G, Savic I. Bladder function in patients with lumbar intervertebral disk

protrusion. J Urol 159: 969-971, 1998

O’Flynn KJ, Murphy R, Thomas DG. Neurogenic bladder dysfunction in lumbar intervertebral disc

prolapse. Br J Urol 69: 38-40, 1992

Jensen R. Cauda Equina Syndrome as a complication of lomber spinal surgery. Neurosurgical

Focus, 2004

Kulaksızoğlu H., Kaptan H. Cauda Equina Sendromu ve İşeme Disfonksiyonları:

Mevcut Literatur Işığında Patofizyoloji ve Klinik Yaklaşım Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46: 187-91

Inui Y, Doita M, Ouchi K ve ark. Clinical and radiologic features of lumbar spinal stenosis and

disc herniation with neuropathic bladder. Spine 29: 869-73, 2004

Tsai CH, Chou ECH, Chou LW ve ark. The evaluation of bladder symptoms in patients with

lumbar compression disorders who have undergone decompressive surgery. Spine 35(17):849-854,
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.