İZOLE VENA SAFENA PARVA STRİPİNGİ SONRASINDA KOMPRESYON ÇORAPLARININ ETKİNLİĞİ: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

Mehmet Ali Kaygın, Nail Kahraman, Ümit Halıcı, Özgür Dağ, Hüsnü Kamil Limandal, Ümit Arslan, Eyüp Serhat Çalık, Bilgehan Erkut
1.676 542

Öz


Amaç: Bu çalışmanın amacı, izole Vena Safena
Parva stripingi sonrasında orta basınçlı elastik
kompresyon çorabı kullanılmasının etkinliğini
araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: 2011 Ocak ile 2014 Mart
tarihleri arası izole Vena Safena Parva yetmezliği
nedeniyle opere edilen 60 hasta (40 kadın, 20 erkek,
yaş ortalaması; 39± 11, 35-58 yaş arası) bu
randomize kontrollü retrospektif çalışmaya dahil
edildi. Ekstremitelere postoperatif 3 gün boyunca
elastik bandaj uygulandı. Hastalar ilaveten 4
haftalık kompresyon çorabı giyenler (Grup 1; 18
kadın, 12 erkek, yaş ortalaması 35±12,2, 23-47 yaş
arası] ve giymeyenler (Grup 2; 22 kadın, 8 erkek,
yaş ortalaması 38±10.8, 27-49 yaş arası.) olmak
üzere iki gruba ayrıldı. Primer sonlanım ve
sekonder sonlanım sonuçları değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma ve kontrol grubunda bacak
ortalama hacimleri sırasıyla preoperatif 4600±540
ve 4740 ± 420 ml iken postoperatif 4. hafta sonunda
4440±430 ml ve 4660 ± 400 ml’e geriledi. Dört
haftalık takip döneminde işe dönüş,
komplikasyonlar açısından fark gözlenmedi. Bacak
hacimleri ve vizuel analog skala ağrı skorlarında
grup 1’de istatistiki olarak anlamlı derecede bir
azalma saptandı.
Sonuç: İzole vena safena parva stripingi sonrası
ilave elastik kompresyon çorabı giyilmesi
ekstremite ödemi ve postoperatif ağrı hissinde
anlamlı derecede azalma sağlayabilir. Diğer taraftan
varis çorabı kullananlar ile kullanmayanlar
komplikasyon gelişimi ve işe dönüş zamanı
açısından benzer görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Vena safena parva, striping,
komplikasyon, skleroterapi


Anahtar kelimeler


Vena safena parva, striping, komplikasyon, skleroterapi

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.85095

Referanslar


Houtermans-Auckel JP, Van Rossum E, Teijink JAW, Dahlmans AAHR, Eussen EFB,

S.P.A. Nicola SPA ve ark. Variköz Venlerin Çıkarılması Sonrasında Kompresyon

Çoraplarının Giyilmesi veya Giyilmemesi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Eur J Vasc

Endovasc Surg 2009; 2:173-178.

Özkan A, Kin İşler A. Sporcularda Bacak Hacmi, Kütlesi, Hamstring/ Quadriceps Oranı ile

Anaerobik Performans ve İzokinetik Bacak Kuvveti Arasındaki İlişki. Hacettepe J of Sport

Sciences 2010; 21:90–102.

Sukul, DK, Den Hoed, KS, Johannes, EJ, Van Dolder R, Benda, E. Direct and indirect

methods for the quantification of leg volume: comparison between water displacement

volumetry, disk model method and the frustum sign model method, using the correlation

coefficient and the limits of agreement, Journal of Biomedical England. 1993;15:477-480,

Doran FS, Barkat S. The management of recurrent varicose veins. Ann R Coll Surg Engl

; 63:432-436.

Creton D. Hypothe`ses e´tiologiques des re´cidives variqueuses saphe`ne interne: e´tude

anatomique sur 211 cas. In: Negus D, Jantet G, Collerıdge-Smıth Pd, eds. Phlebology 1995.

London: Springer-Verlag, 164-168.

Creton D. 125 reinterventions for recurrent popliteal varicose veins after excision of the

short saphenous vein. Anatomical and physiological hypotheses of the mechanism of

recurrence. J Mal Vasc 1999; 24:30-37.

Kurdal AT, Cerrahoglu M, İskesen İ, Kahraman N, Eserdag M., Ozbakkaoglu A ve ark.

Vena Safena Parva Ligasyonuyla Beraber Stripping Yapılmalı mı? İ. Ü Kardiyol Enst Derg

;8: 17-21

C. Allegra, P.L. Antignani and A. Carlizza Recurrent Varicose Veins Following Surgical

Treatment: Our Experience with Five Years Follow-up, Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33,

-756

Jones L, Braithwaite BD, Selwyn D, Cooke S, Earnshaw JJ. Neovascularisation is the

principal cause of varicose vein recurrence: results of a andomised trial of stripping the long

saphenous vein. Eur J Vasc Endovasc Surg 1996; 12:442–445.

Van Bemmelen PS, Bedford G, Beach K, Strandness DE Jr: Quantitavive segmental

evaluation of venous valvular reflux with ultrasound scanning. J Vasc Surg 1989; 10:425-431.

Biswas S, Clark A, Shields DA. Randomised clinical trial of the duration of compression

therapy after varicose vein surgery. Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33: 631-7.

Raraty MGT, Greaney MG, Blair SD. There is no benefit from weeks postoperative

compression after varicose vein surgery: a prospective randomized trial. Phlebology 1999;

:21-5.

Rodrigus I, Bleyn J. For how long do we have to advise elastic support after varicose vein

surgery? A prospective randomized study. Phlebology; 1991;6: 95-98.

Shouler PJ, Runchman PC. Varicose veins: optimum compression after surgery and

sclerotherapy. Ann R Coll Surg Engl 1989;71:402-4.

Bass A, Chayen D, Weinmann EE and Ziss M. Lateral venous ulcer and short vein

insufficiency saphenous. J Vasc Surg 1997;25:654-7.

Theivacumar NS, Beale RJ, Mavor AID and Gough MJ. Initial Experience in Endovenous

Laser Ablation (EVLA) of Varicose Veins Due to Small Saphenous Vein Reflux Eur J Vasc

Endovasc Surg 2007; 33, 614-618.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.