MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE KAN UYUMU

Recep Dokuyucu, Nebihat Kaplan Sefil, Ayşegül Yiğit, Merve Karaca, Erhan Yengil
1.860 450

Öz


Amaç: Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tıp
Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin kan grupları
dağılımının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Mayıs-2014 tarihinde MKÜ Tıp Fakültesi
öğrencilerine sosyo-demografik özelikleri ve kan
gruplarına yönelik gönüllülük esasına göre anket
uygulandı. Örneklem büyüklüğü olarak tüm tıp
fakültesi öğrencileri belirlendi (n= 956). Dönem
1’den dönem 6’ya kadar toplam 617 öğrenci
çalışmayı kabul etti. Elde edilen veriler SPSS 18.0
programına girilerek değerlendirildi. Kategorik
değişkenler arasındaki ilişki ki-kare testi kullanılarak
incelendi. P < 0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Çalışmayı kabul eden öğrencilerin %43’ü
kadın, %57’si erkek idi. Tıp fakültesi
öğrencilerinin dönemlerine göre cinsiyet dağılımı
birbirine benzer olarak bulundu (p=0,156). Yaşları
ortalama 21,9±2,4 (Min-max; 18-43) idi. Vücut
kitle indeksleri kadınlarda ortalama 21,8 ± 2,49,
erkeklerde ortalama 24,6 ± 3,36 olarak hesaplandı.
Öğrencilerin memleketi % 17,2 (n=106) Adana ve %
16,5 (n=102) Hatay olarak bulundu. Öğrencilerin
kan gruplarının % 33,2 A Rh (+), % 26,1 0 Rh (+),
% 1,8 AB Rh (-), % 1,8 B Rh (-) olduğu ve %
8,3’nün ise kan grubunu bilmediği tespit edildi. Kan
grubunu bilmeyenlerin en fazla Dönem IV
öğrencileri olduğu tespit edildi.
Sonuç: Yaptığımız çalışma sonucunda MKÜ Tıp
Fakültesi öğrencilerinin kan grupları dağılımı,
Türkiye geneliyle benzer olduğu görülmüştür. Vücut
kitle indeksi toplumun beslenme durumunun
değerlendirilmesinde en sık kullanılan yöntemlerden
birisidir. Kan grubunu bilmeyen Tıp Fakültesi
öğrencilerin varlığı azımsanmayacak kadar yüksek
bulundu. Öğrencilerin kan gruplarını bilmeleri
hususunda bilinçlendirilmesi ve öneminin
kavranmasının gerekli olduğu kanısındayız.
Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencilerinin ideal
kiloda olduğu ve beslenme durumlarının iyi olması
bizim için memnun edici bir sonuçtur.
Anahtar Kelimeler: Tıp Fakültesi, öğrenci, kan
grubu


Anahtar kelimeler


Tıp Fakültesi, öğrenci, kan grubu

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.18863

Referanslar


Daniels G.L. Cartron J.P., Fletcher A., Garratty G., Henry S., Jorgensen J. et al.

International Society of Blood Transfusion Committee on terminology for red cell

surface antigens: Vancouver report. Vox Sang 2003; 84(3): 244–7.

Landsteiner. K. Zur Kenntnis der antifermentativen, lytischen und agglutinierenden

Wirkungen des Blutserums und der Lymphe. Zbl Bakt 1900; 27(10): 357-362.

Ravn V. and Dabelsteen E. Tissue distribution of histo-blood group antigens.APMIS

; 108(1): 1-28.

Büyükyüksel C. ABO and Rh (D) blood groups in the Turkish population. Rev Fr

Transfus 1973; 16(4): 403-10.

Atun IH, Hacıbulgur M. Kıbrıs Türklerinde ve komşu ülkelerde kan grupları.

Mikrobiyoloji Bülteni, 1979; 13: 183.

Yakıncı C, Durmaz Y, Şahin S, Karabiber H, Kayan Z, Turan F. Malatya Yöresinde

ABO ve Rh Kan Gruplarının Dağılımı. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 1995;2 (3):

-9.

Gezer S, Akgün N, Akın E, Işıklı A. Eskişehir bölgesinde ABO kan gruplarının

dağılımı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 1987; 30: 227-9.

Çobancık N. Trakya yöresinde ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı ve genetik

analizleri. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Ün. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998; 40-5.

Çalışkan Ü, Yavuz H, Koç H, Odabaş D. Konya bölgesinde ABO ve Rh kan

gruplarının sıklığı. Selçuk Ün. Tıp Fak. Dergisi, 1989; 5 (4): 128-9.

Yakut I, Elevli M, Günbey S. Diyarbakır Yöresinde ABO ve Rh Kan Gruplarının

Dağılımı. Dicle Tıp Bülteni, 1991;18 (4): 144-7.

Akbay T, Demiröz P, Güney Ç ve ark. Türkiye’de kan gruplarının coğrafi bölgelere

göre dağılımı. GATA Bülteni, 1989; 31: 391-402.

Ergün A, Yardımcı S. Türkiye Genelinde ABO Kan Grupları ve Rh Faktörünün

Dağılımı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 1993; 46 (3): 527-533.

Zerin M, Karakılçık AZ, Nazlıgül Y. Şanlıurfa bölgesinde ABO ve Rh kan gruplarının

dağılımı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2004; 1 (3): 15-7

Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Dikilitaş M, Yıldız R, Orhan M, Görgel A, Aydoğdu İ.

Malatya ve Çevresi ABO ve Rh Kan Grubu Dağılımı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dergisi, 2004; 11(4) 213-215.

http://www.kizilay.org.tr/mudurlukler_files/Kan_files/uygulanan_testler.htm
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.