ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA BOYUN LEZYONLARI: 49 OLGUNUN ANALİZİ

Bülent Akçora, Ali Şafak Dağlı, Ertap Akoğlu, Şemsettin Okuyucu, Sibel Hakverdi, Mehmet Emin Çelikkaya
1.594 489

Öz


Amaç: Boyun, zengin lenfatik yapısı nedeniyle inflamatuvar ve neoplastik hastalıklar tarafından sıkça tutulan bölgelerden birisidir. Ayrıca konjenital lezyonlar da çocukluk yaş grubunun önemli kitlesel lezyonlarıdır. Bu
çalışmanın amacı hastanemizde boyun lezyonları nedeniyle opere edilen olguların geriye dönük olarak analiz edilmesiydi.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Çocuk Cerrahisi ve Kulak Burun Boğaz kliniklerince 2005-2010 yılları arasında boyun lezyonları nedeniyle cerrahi girişim yapılan pediatrik yaş grubundaki 49 hasta geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Verilerine ulaşılabilen 49 hastaların 29’u erkek (% 60), 20’ kız (%40) ve ortalama yaşları 7,2 (1-18 yaş) idi. Hastalarda en sık saptanan patolojiler tiroglossal kist (%22,4), nonspesifik lenfadenopati (%16,4), brankial kist (%16,4) ve lenfomalar (%12,2) idi.
Sonuç: Literatür ile uyumlu olarak konjenital ve inflamatuvar lezyonlar en sık ameliyat gerektiren patolojilerdi. Sadece solid lezyonlar göz önüne alındığında lenfomaların %24 gibi yüksek oranlara ulaştığı saptandı. Olgularımız içindeki kistik özellikteki yapılar, çoğunu konjenital lezyonların oluşturduğu, benign lezyonlardı. Sonuç olarak özellikle tıbbi tedaviye yanıtsız solid lezyonlarda malignite olasılığını ekarte etmek için gecikmeden kitle eksizyonu yapılmasını önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Boyun kitleleri, çocuk, konjenital, malign

 

SUMMARY

Aim: Neck, because of its rich lymphatic structure, is one of most common regions where inflammatory and malignant diseases are frequently encountered. Congenital lesions of the neck are also important in pediatric ages. We aimed to make retrospective analysis of patients operated with cervical pathology in our hospital.
Material and Method: Forty-nine child with a cervical lesion who operated in department of Pediatric Surgery and Oto-Rhino-Laryngology of our hospital between 2005 and 2010, were reviewed retrospectively.
Result: 29 male (60%) and 20 female (40%) child with 7,2 mean age (1-18) were included the study. Thyroglossal cyst (22,4%), inflammatory lymphadenitis (16,4%), brachial cyst (16,4%) and lymphoma (12,2%)
were the most common diagnosis.

Conclusion: Congenital and inflammatory conditions were most common lesions which required surgical intervention in our patients, as in the literature. When all solid lesions were considered, lymphomas constituted as high as 24%. Cystic lesions detected in our patients were benign lesions most of which were congenital. For conclusion, we suggest excisional surgery without delay, in order to rule out possibility of malignancy.
Key words: Neck mass, child, congenital, malignant.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Brown RL, Azizkhan RG: Pediatric head and

neck lesions. Pediatr Clin North Am 1998;

:889-905.

Başaklar AC. Bebek ve Çocukların Cerrahi ve

Ürolojik Hastalıkları. 1. Baskı, Ankara: Palme

Yayıncılık, 2006: 2065-2084.

Torsiglieri AJ Jr, Tom LW, Ross AJ 3rd,

Wetmore RF, Handler SD, Potsic WP. Pediatric

neck masses: guidelines for evaluation. Int J

Pediatr Otorhinolaryngol. 1988 Dec;16(3):199-

Yıldırım M, Oktay MF, Topçu İ, Meriç F. Boyun

Kitleleri: 420 Olgunun Retrospektif Analizi. Dicle

Tıp Dergisi. 2006; 33: 210-214.

Turkington JR, Paterson A, Sweeney

LE, Thornbury GD. Neck masses in children. Br.

J. Radiol. 2005;78: 75-85.

Mulliken JB, Fishman SJ,Burrows PE. Vascular

anomalies. Curr. Probl. Surg. 2000; 37: 517-584.

Babakurban Türkoğlu S, Koçer NE, Erkan AN.

Parotis bölgesinde pilomatriksoma: Vaka

sunumu. Fırat Tıp Dergisi. 2009;14: 224-227.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.