ASTIMLI ÇOCUKLARIN VE ANNELERİNİN DEPRESYON VE KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şehmus Sevinç, Ayfer Gözü Pirinçcioğlu, Selvi Kelekçi, Velat Şen, Fuat Gürkan
1.903 629

Öz


Giriş ve Amaç: Astım, sık hastane yatışlarından, uzun süreli ilaç tedavisi ve kısıtlanmış sosyal hayattan dolayı psikolojik problemlere sebep olan bir hastalıktır. Bu çalışmada astımlı çocuklarda ve annelerinde depresyon ve kaygı düzeylerinin saptanması amaçlandı.

Materyal ve Metot: Çalışmaya elli astımlı çocuk ve annesi, elli diyabetli, elli akut üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuk annesi, elli sağlıklı çocuk ve annesi alındı. Annelere Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ-Hospital Anxiety Depression Measure) uygulanırken çocuklara Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Sürekli Kaygı envantörü (ÇSKE) uygulanmıştır.

Bulgular: Depresyon puanı 7’nin üstünde ve anksiyete puanı 10’un üstünde olan hasta sayısı astımlı ve diyabetli çocukların annelerinde, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren ve sağlıklı çocukların annelerinden daha yüksek saptandı. Astımlı çocukların depresyon ve kaygı düzeyleri de sağlıklı çocukların depresyon ve kaygı düzeylerinden yüksek olduğu saptandı (p=0,001,p=0,001).

Sonuç: Astımlı çocuk ve annelerinde depresyon ve anksiyete düzeyleri daha yüksek olduğu ve bu yönde destek verilmesi gerektiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: Astım, Depresyon ve Anksiyete

SUMMARY

Introduction and Aim: Asthma causes psychological problems due to frequent hospitalization, long-term medication use, and restricted social life. This study aims to observe the depression and anxiety levels in asthmatic children and their mothers.

Cases and Methods: The study included fifty asthmatic children and their mothers, fifty diabetic children's mothers, fifty mothers who had children with acute upper respiratory infection, fifty healthy children and their mothers. The Hospital Anxiety and Depression Scale was applied to the mothers while Depression Scale for Children and Continuous Anxiety Inventory Children were applied to children.

Results: The frequency of the mothers of asthmatic and diabetic children having the depression and anxiety scores over 7 and 10 was higher than those of upper respiratory infection and healthy ones. The depression and anxiety levels in asthmati children were also higher than those in healthy ones (p=0,001, p=0,001).

Conclusion: The study indicated that depression and anxiety levels in the asthmatic children and their mothers were elevated and hence they need psycologic support to overcome these problems.

Key Words: Asthma, Depression and Anxiety.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Tomaç N, Saraçlar Y. Astım epidemiyolojisi. Klinik

Çocuk Forumu Pediatrik Allerji Özel Sayısı 2, 2003; 3

(4): 6-16.

Tuncer A. Çocukluk çağında bronşial astım tanısı ve

ayırıcı tanısı. Katkı Pediatri Dergisi 1997; 18 (6): 712-

Leung Y.M. Allergic disorders. In: Behrman R.E,

Kliegman R.M, Jenson H.B. Nelson Textbook of

Pediatrics, 17 th edition. Philadelphia: WB Saunders

Comp, 2004; 130: 743-792.

Georgen P.J, Weiss K.B. Epidemiology of astma. In

Busse W.W, HolgateS.T.eds. Asthma and Rhinitis.

USA: Blackwell Scientific Publication, 1995: 15-28.

Von Mutius E. The rising trend in asthma and

allergic disease. Clin Exp Alergy1998; 28 (5): 45-9.

Mu PF. Paternal reactions to a child with epilepsy:

uncertaintuy, coping trategies, and depression.

Journal of Advanced Nursing. 2000;49: 367–376

Olsson MB, Hwang CP. Depression in mothers and

fathers of children with intellectual disability. J

Intellect Disabil Res. 2001;45:535–543.

Çavuşoğlu H. Çocuk sağlığı hemşireliği. 3. Baskı, 1.

Cilt, s. 69- 86, Ankara, 1997

Arkonaç O. Açıklamalı Psikiyatri Sözlüğü. İstanbul,

Nobel Tıp Kitabevleri, 1999.p.36–37

Çuhadaroğlu F: Adelosanlarda depresyon ve

anksiyetenin birlikte görülmesi: Gözden geçirme.

Türk Psikiyatri Dergisi 1993;4:183-188

Ceyhun B:Depresyon monografları serisi-

Ankara,Hekimler Yayın Birliği,1993

Zigmond AS,Snaith PR:The hospital anxiety and

depression scale .Acta Psychiatr Scand 1983;67:361-

Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane

Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun

Geçerlilik ve Güvenirliği Türk Psikiyatri Dergisi

;8:280-287.

Kovacs M. Rating scales to assess depression in

schools age children.Acta Paedopsychatr,1980;

:305-315.

Öy B. Çocukluk Depresyonu Derecelendirme Ölçeği:

Sağlıklı ve Çocuk Ruh Sağlığı Kliniğine Başvuran

Çocuklarda Uygulanması. Türk Psikiyatri Derg,

; 2:137-140

Spielberger CD. The measurement of state and trait

anxiety: Conceptual and methodological issues.

Monogr, 1976;2:713-715

Özusta Ş(1993). Çocuklar İçin Durumluk Sürekli

Kaygı Envanterinin Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik

Çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Gültekin G, Gülen B, “Hastalık ve Çocuk”. Aile ve

Toplum Dergisi. 2005;8(2):184-192

kan M. Kronik Hastalıkların Aileler üzerindeki psikiyatrik

ve psikososyal etkileri Türk Psikiyatri Dergisi

;11:68-81

Velioğlu P. Hemşirelikte kavram ve kuramlar.

İstanbul.Alaş Ofset,1999:323- 343

Marinner A. Nursing Theorists and their work.

St.Louis. The Mosby Company,1986.

La Montagne LL, Jhonson BD, Hepworth JT

Evolution of parental stres and coping process:

A framework for critical care practice. Journal of

Pediatric Nursing 1995; 10(4): 212-218

Çavuşoğlu H.Çocuk sağlığı hemşireliği Cilt

I.Ankara.Bizim basımevi,1996

Akşit S, Cimete G. Çocuğun yoğun bakım ünitesine

kabulünde uygulanan hemşirelik bakımının annelerin

anksiyete düzeyine etkisi.C. Ü. Hemşirelik Yüksekokulu

Dergisi 2001;5 (2)25- 36

Mastroyannopovlov K, Stakkard P, Lewis M The

impact of childhood non-malignant life threatening

illness on parents: Gender differences and prediction

of parental adjustment. J Child Psychol Psychiatry,

;38(7):823-829.

Koninjnenber A.Y, Uiterwaal C. S. P. M, Kimpen J.

L. L, Van der Hoveven J,Buitelaar J. K, Graeff-

Meeder E. R. Parental psychopatology in children

with chronic pain of unknown origin, European Child

& Psychiatry 2003;Supplement 2, 12, and 127.

Hanson MJ, Hanline MF Parenting a child with a

disabilities: a longitudinal srudy of parental stress and

adaptation. J Early Intervent. 1994; 14:234-248.

Miller AC, Gordon RM, Daniele RJ ve ark.

Stress,appraisal and coping in mothers of disabled

and nondisabledchildren. J Pediatr

Psychol.1992;17:587-605.

Hanson MJ, Hanline MF. Parenting a child with a

disabilities: a longitudinal srudy of parental stress and

adaptation.J Early Intervent1994; 14:234-248.

Miles MS, Carlson J, Brunssen S.Nurse parent

support tool .Journal of Pediatric Nursing 2001; 14

(1):44-50

Hannon RP, Willis SK, Scrimshaw SC. Persistence of

maternal concern surrounding neonatal jaundice.

Arch Pediatr Adolesc Med 2001;155:1357-1363

Lovchhuk N.M. The rehabilitative help for family

with mentally ill Child. European Child & Psychiatry.

; Supplement 2, 12, 63.

Kyngas H, Hentinen M. Factors associated with the

adaptation of parents with a chronically ill child. J

Clin Nurs. 1998;7(4):316-24

Kurnat EL, Moore CM. The impact of a chronic

condition on the families of children with asthma.

Pediatric Nursing 1999;25:288-92.

Brown D C, South M. Çocukluk çağı astımında

hastanede kalış süresini azaltıcı önlemler. Literatür

;31:58-60.

Güneş P. Açık Kalp ameliyatı olan hastaları taburculuk

öncesi bilgilendirmenin anksiyete düzeyine etkisi,

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Hemşirelik Programı Yüksek Lisans Tezi. Sivas, 2001

Arıkan D, Çelebioğlu A. Kanserli çocuğu olan anne

babaların durumluluk ve süreklilik anksiyete düzeyinin

incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik

Yüksekokulu Derg 1999;2: 95-103.

Bartlett SJ, Kolodner K, Butz AM ve ark. Maternal

depressive symptoms and emergency department use

among inner-city children with asthma. Arch Pediatr

Adolesc Med 2001;155:347-53.

linnert MD. Psychosocial influences on asthma

among innercity children. Pediatr Pulmonol 1997;

:234-6.

American Academy of Pediatrics Committee on

Children With Disabilities and Committee on

Psychosocial Aspects of Child and Family

Health:Psychosocial Risks of Chronic Health

Conditions in Childhood and Adolescence, Pediatrics

; 92: 876- 878

Yılmaz O, Söğüt A, Gülle S, Can D, Ertan P, Yüksel

H. Sleep quality and depression- anxiety in mothers

of children with two chronic respiratory diseases:

asthma and cystc fibrosis. J Cyst Fibros.

;7(6):495-500.

Potoczek A, Nizankowska-Mogilnicka E, Bochenek

G, Szczeklik A. Links between panic disorder,

depression, defence mechansms, coherence and

family functioning in patients suffering from severe

asthma. Psychiatr Pol. 2006;40(6):1097-116.

Rudolph M, Rosanowski F, Eysholdt U, Kummer P.

Anxiety and depression in mothers of speech

impaired children. International Journal of Pediatric

Otorhinolaryngology 2003; 67(12): 1337- 1341

Smoller JW, Otto MW. Panic, dispne and asthma.

Curr Opin Pulm Med. 1998;4(1):40-45
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.