ÇOCUKLUK ÇAĞI BRUSELLOZUNDA BİLATERAL SAKROİLEİT: OLGU SUNUMU

Ayfer Gözü Pirinçcioğlu, Çapan Konca, Mücahit Fidan, Sertan Karabiberoğlu, Murat Tutanç
1.518 403

Öz


Brusella, ülkemizin de yer aldığı belirli coğrafyalarda daha sık olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak görülen zoonotik, sistemik enfeksiyöz bir hastalıktır. Farklı klinik tablolarla hastaların başvurusu olabilirken, özgün tanısal bir testi bulunmamaktadır. Biz bu vaka sunumumuzda, ateş, halsizlik, karın ve bel ağrısı şikayeti ile başvuran, erken dönemde aglütünasyon testleri negatif olan ve izleminde aglütünasyon testleri pozitifleşen ve kemik iliği kültüründe brusella grubu bakteri üremesi saptanan 12 yaşında bir erkek hastayı değerlendirdik. Bu bağlamda kuvvetle bruselloz düşünüldüğünde tanısal testlerin tekrarlanmasının önemini vurgulamak ve ayrıca, radyolojik olarak sakroileit varlığında da brusellozun ayırıcı tanılar arasında yer aldığını belirtmek için tartışmak istedik.

Anahtar kelimeler: Brusella, kemik sintigrafisi, sakroilleit.

SUMMARY

Brucellosis is well recognized throughout the world, more frequently seen in certain geographic areas including Turkey. Patients may have apply with different clinic symptoms but there is no spesific laboratory test for its diagnosis. In this case, we report a 12-years-old boy whose main symptom was back pain and whose Brucella agglutination tests were negative in the early period, turning to positive later, where Brucella genus bacteria was isolated from her bone marrow aspiration culture. Here we point out the importance of repeating diagnostic tests in highly suspected cases and think that Brucella may radiologically be diagnosed in the presence of sacroileitis.

Key words: Brucellosis, Bone scintigraphy, sacroileitis.


Tam metin:

PDF


Referanslar


Bocanegra TS. Mycobacterial, brucella,

fungal and parasitic arthritis. In: Klippel JH,

Dieppe PA, editors. Rheumatology. 2nd ed.

London: Mosby; 1997. p. 6.4.5-6.

Young EJ. Brucella species. In: Mandell GL,

Bennet JE, Dolin R, editors. Principles and

practice of infectious diseases. 4th ed. New

York: Churchill Livingstone. 1995. p. 2053-8.

Alkan BM, Çalap B. Brusellada kas iskelet

sistemi bulguları. Fiziksel Tıp 2004;7:99-104.

Baysal B. Brucella. In: Ustaçelebi Ş, editör.

Temel ve klinik mikrobiyoloji içinde. Ankara:

Güneş Kitabevi. 1999. p. 571-7.

Alptekin N, Bilgiç A. Brucellosis. T Klin

PM&R 2003; 3:97-106.

Geyik MF, Gür A, Nas K, Cevik R, Saraç J,

Dikici B, et al. Musculoskeletal involvement

of brucellosis in different age groups: a study

of 195 cases. Swiss Med Wkly 2002;132:98-

Sharda DC, Lubani MM. A study of

brucellosis in childhood. Clinical Pediatr

; 25: 492–495.

Solera J, Martínez-Alfaro E, Espinosa A.

Recognition and optimum treatment of

brucellosis. Drugs 1997; 53:245-56.

Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M,

Tsianos E. Brucellosis. N Engl J Med 2005;

: 2325-2336.

Corbel MJ. Brucellosis: an overview. Emerg

Infect Dis 1997; 3: 213-221.

Young ES. An overview of human

brucellosis. Clin Infect Dis 1995; 21: 283.

Madkour, M.M., Sharif, H.S., Abed, M.Y, et

al.Osteoarticular brucellosis: results of bone

scintigraphy in 140 patients. Am J

Roentgenol 1988: 150: 1101-15.

Tezer H, Kara A, Devrim İ, Çağlar M,

Şentürk S, Beşbaş N, Seçmeler G. Brusella

sakroilleitti: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı

ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 225-228
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.