YAŞAMSAL TEHLİKEYE MARUZ KALAN 78 OLGUNUN TARTIŞILMASI

Hüseyin Kafadar
1.325 393

Öz


AMAÇ: Yaralanma ile gelen olgulara adli rapor
düzenlenmesi, hekimlerin yasal sorumluluklarından
birisidir. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış
yaralanmalar Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 87.
Maddenin 1. fıkrasında değerlendirilmiştir. Bu
çalışmada, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen kişinin
yaşamını tehlikeye sokan yaralanmalı olgulara
düzenlenen adli raporların değerlendirilmesi ve
karşılaşılan adli tıbbi sorunların vurgulanması
amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: 1 Ocak 2012 ve 31 Eylül
2013 tarihleri arasında Adli Tıp Şube
Müdürlüğümüzce düzenlenen adli raporlar geriye
dödük olarak incelendi. Yaşansal tehlikesi bulunan
olgular yaş, cins, yaralanma bölgesi ve oluş nedeni
açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Yaşamsal tehlikesi bulunan 12’si
kadın (%15.38) ve 66’sı erkek (%46.15) toplam 78
olgu değerlendirme kapsamına alındı. Olgu türleri
incelendiğinde, öncelikli olarak delici kesici alet
yaralanması 28 (%35.89), darp 22 (%28.20), trafik
kazası 20 (%25.65), ateşli silah yaralanması 6
(%7.69) ve 2 (%31.28) olgunun düşme olduğu
belirlendi. Olguların 34 (%43.58) tanesinde baş
bölgesi yaralanması, 18 (%23.07) tanesinde göğüs,
16 (%20.51)tanesinde batın ve 10 (%12.82) olguda
boyun ve ekstremite damarı yaralanması tespit
edildi.
SONUÇ: Doktorlar adli rapor düzenlerken Adli
Rapor Tanzim Rehberinde bulunan kriterlere
uyması durumunda adli raporlarda yapılan hataların
önemli derecede azaltacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Sözcükler: Adli tıp; Yaşamsal tehlike;
Travma.


Anahtar kelimeler


Adli tıp; Yaşamsal tehlike; Travma

Tam metin:

PDF


Referanslar


Polat O, İnanıcı MA, Aksoy ME. Adli Tıp Ders Kitabı, Nobel Tıp Kitabevleri. 1997;106-8.

Karasu M, Baransel Isır A, Aydın A, Dülger E. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli

Tıpanabilim Dalınca 1998-2005 Yılları Arasında Düzenlenen Adli Raporların Değerlendirilmesi.

Gaziantep Tıp Dergisi 2009;15(1):10-15.

Balcı Y, Güzel S, Çetin G. Yeni Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan yaralama suçlarının adli

tıp açısından değerlendirilmesi. In: Balcı Y, editör. Herkes için adli tıp cep kitabı. Eskişehir Eskişehir:

Osmangazi Üniversitesi Yayınları; 2008. s. 203-35.

www.atk.gov.tr/pdf/tckyaralama.pdf . (Haziran 2013 cetveli). 27.10.2013.

Toygar M, Şenol E, Can Ö. Burun Kemik Kırıklarının Adli Tıp Açısından Degerlendirilmesi.

Turkiye Klinikleri J. Forensic Med 2007;4:17-22.

Örsal M, Katkıcı U, Adli Raporlarda Hayati Tehlike. Türkiye klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

;10(4):317-320.

Yavuz MF, Yavuz MS. Adli rapor standardizasyonu ve adli raporlarda görülen eksiklikler.

Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006;2(50):28-33.

Mutlu Kukul Güven F, Bütün C, Yücel Beyaztaş F, Eren ŞH, Korkmaz İ. Cumhuriyet

Üniversitesi Tıp Fakültesi Fastanesine Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi. ADÜ Tıp Fakültesi

Dergisi 2009; 10 (3): 23 – 28.

Özen C. Kısa Adli Tıp Ders Kitabı, (3. Bası), İstanbul, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları,

,1983.

Ceza Muhakemesi Manunu. Kanun Numarası : 5271. Kanun Kabul Tarihi: 04/12/2004.

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi :17/12/2004.

www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm . 27.10.2013.

Karbeyaz K, Gündüz T, Akkaya H, Balcı Y. 225 Göğüs Travmalı Olgunun Adli Tıbbi

Değerlendirilmesi Turkiye Klinikleri J Foren Med 2010;7(2):73-8.

Can M, Tırtıl L, Birincioğlu İ, Çerkezoğlu A, ve Keskin S. İstanbul Bağcılar’da Adli Ölüm

Olgularının Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi: Van Tıp Dergisi: 2008; 15 (3):70-74.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.