Çocukluk Döneminde Vezikoüreteral Reflüsü Olan Vakaların Etiyolojik Nedenleri Tanı Ve Tedavi Yöntemleri

Tanju Çelik, Mustafa Bak, Kemal Türker Ulutaş
1.343 383

Öz


Amaç: Bu çalışmada vezikoüreteralreflü (VUR) tanısı almış hastalarda etiyolojinin yanı sıra tanı ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Metod: Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Hastanesi Nefroloji Ana Bilim Dalı’nda 1987-2003 yılları arasında takip ve tedavisi yürütülen VUR tanısı almış olgular, retrospektif olarak incelenmiş olup olgular anatomik malformasyonu bulunan ve bulunmayan olmak üzere iki grupta incelendi. Çalışmamızda VUR gelişmesinde etkili olabilecek faktör ve komplikasyonların yanı sıra tedavi yöntemleri üzerinde de durulmuştur.

Sonuçlar: İncelediğimiz hasta sayısı 169 olup yaşları ortalaması 64.2 ± 45.3 (ay) olarak bulundu. Hastalarda hipertansiyon (%5 - %7.7), büyüme gelişme geriliği (%7 - %15), GFR azalması (%7.5 - %9.3), renal skar (%37.5 - %55), renal atrofi ( %22.5 -%32.5) ve KBY (%8,8) tespit edildi. Tıbbi tedaviyle 53.3 ile %75.6 oranında iyileşme görülürken deflüks enjeksiyonu uygulanan 7 hastanın 3’ünde tam iyileşme tespit edilmiştir. Malformasyonlularda %68 oranında cerrahi başarı elde edilirken, malformasyonu olmayan hastalarda bu oran %97,7 idi.

Sonuç: Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda mutlaka MSUG çekilmeli ve tedavide antibiyotik profilaksisi uygulanmalıdır. 1 yaşının altındaki çocuklarda 5.dereceden VUR tanısı varsa cerrahi tedavi ilk seçenek olup tedavisinin uzun süreli olması gerekmektedir. VUR derecesine bakılmaksızın antibiyoterapi profilaksisi önerilmektedir. VUR tedavisinde amaç, uzun dönem antibiyotik profilaksisi ve/veya cerrahi prosedürler ile renal hasarın yanında
KBY gelişiminin önlenmesidir.

Anahtar kelimeler; Çocuk, kronik böbrek yetmezliği, vezikoüreteral reflü


Tam metin:

PDF


Referanslar


Acar C, Gürocak S. Vezikoüreteralreflüde güncel yaklaşımlar ve tedavi alternatifleri,

Turkiye Klinikleri J Pediatr 2010; 19(1): 38-46.

Tekgül S. Vesikoüreteralreflü. Katkı Pediatri Dergisi, Ankara, 1998; 19( 1 ): 42 – 9.

Penesi M, Traval L, Peratoner L, Borduga A, Cattaneo A, Ronfani L, Minisini S, Ventura

A. Is in children with vesicoureteralreflux effective in preventing pyelonephritis andrenal

scars? A randomized, controlledtrial. Pediatric. 2008; 121(6): 1489-94.

Tanman F. Genel Bilgiler. Pediatri’de. Neyzi O, Ertuğrul T, eds. İstanbul: Nobel Tıp

Kitabevi 2002; 18: 1149 – 66.

GilRushtonJrH, VesicoureteralReflux and Scarring. In: Barratt MT, Avner DE, Harmon

EW. (Eds) Pediatric Nefrology. 4thedt, Pennsylvania Lippincott Williams & Wilkins 1999;

: 851–71.

Curtis A. Sheldon, MD. EugeneMinevich, MD. JeffreyWacksman, MD. Urinary Tract

Infectıonand Vesicoureteral Reflux. Keith. W. Ashcraft, MD Pediatric Surgery 3th edt.

Philadelphia, W. B. Saunders Company 2000;706–24.

Martin Kaeferand David Diamond. Vesicoureteral Reflux. Edmond T. Gonzales, MD.

Stuart B. Brauer, Pediatric Urology Practice. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins.

; 463–86.

Gary M. Lum, MD. İdrar Yolu Enfeksiyonu, Çocuk Hastalıkları Tanı ve Tedavi. Sarıalioğlu

F, Yurdakök M, Kutluk T. M, Çalıkoğlu S.A. eds. Güneş Kitabevi, Ankara 1993;796–8.

Şirin A, Emre S, Nayır A, ve ark. Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Vesikoüreteral Reflü.

Pediatride Rutinler’de. Devecioğlu Ö, Cantez T, EDS. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 2000;

–4.

Sever L. Yenidoğanın Böbrek Ve Üriner Sistem Hastalıkları. In: Dağoğlu T. ( edt)

Neonatoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 2000; 601 – 22.

Fragarodriguez GM, Escribano Subias J, Benito Acin E. Current status of antibiotic

prophylaxis in primary vesicoureteral reflux in children. ArchEspUrol. 2008; (2): 236-43.

Svanborg Eden C, Hausson S, Jodal U, et al. Host-paraisteinetractions in the urinary tract.

J Infectdis 1988; 157: 421.

Vaisanen-Rhen V, Elo J, Vaisanen E, et al. P-fimbriated clones amonguro pathogenic

Escherichia coli strains. Infect Immun. 1984; 43: 149.

William R. StrandUrinaryİnfectıon in children: Pathogenesis, BacterialVirulence, and Host

Rezistance. Edmond T. Gonzales, MD. Stuart B. Brauer, Pediatric Urology Practice.

Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins 1999; 433 – 61.

Hanson S, Jodal U, Üriner Tract İnfection İn: Barratt MT, Avner DE, Harmon EW. (Eds)

Pediatric Nefrology.4thedt, Pennsylvania Lippincott Williams & Wilkins 1999; 53: 835 –

Tanagho EA, Hutch JA, Meyers FT, et al. Primary vesicoureteral reflux: experimental

studies in its etiology. J Urol. 1965; 93: 165.

Mackie CG, Awang H, Stephens FD. The ureter icorifice: the embryologic key to radiologic

status of the ureter. J Pediatr Surg 1975; 10: 473-81

Johnson CE, ShurinPa, Marchant Cd, et al. Identification of children requiring radiologic

evaluation for urinary infection. Pediatr Infect Dis 1985; 4: 656.

Jodal U. The natural history of bacteriuria in childhood. Infect Dis Clin North Am 1987; 1:

Elder JS, Vesicoureteral reflux, In: Bherman RE, Kliegman RM, Jenson BH ( eds) Nelson

Textbook of Pediatrics 16thedt W. B. Saunders Company 2000; 1625 – 9.

Sandra K. Fernbach, İmaging the Urinary Tract in Children. Edmond T. Gonzales, MD.

Stuart B. Brauer, Pediatric Urology Practice. Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins

; 463–86.

Martinell J, Lidin-Janson G, Jagen-burg R, et al. Girl sprone to urinary infections followed

into adulthood. Indices of disease. Pediatr Nephrol. 1996; 10: 139-42.

Şirin A, Emre S, Nayır A.Böbrek Yetmezliği. Pediatri’ de. Neyzi O, Ertuğrul T, eds.

İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi 2002; 18: 1191–202.

Mahant S, To T, Friedman J. Timing of voiding cystouretrogram in the investigation of

urinary tract infections in children. J Pediatr 2001; 139 (4) : 568 – 71.

Smellie JM, Normand ICS. Reflux nephropathy in childhood. In: Hodson J, Kincaid-Smith

P, eds. Reflux Nephropathy. New York: Masson 1979; 14-20.

Fanos F, Sinaguglia G, Vino L, Pizzini C, Portuese A. Multicystic dysplastic kidney and

contrulateralVesico ureteral reflux. Renal growth. Minerva Pediatr 2001; 53 ( 2 ): 95– 8.

Ziylan O, pediatrik yaş grubunda mesane fonksiyon bozukluğu vezikoüreteralreflü ve üriner

enfeksiyon ilişkisi. Türk Üroloji Derg. 2003; 29(3): 309-16.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.