İkinci Basamak Bir Hastanedeki Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV ve HIV Seroprevalansları

Yusuf Dogan, Ibrahim Koc, Serdar Dogan, Hafize Kilinckaya Dogan, Abdulaziz Kaya, Mehmet Resat Ceylan
1.896 548

Öz


Amaç: Hepatit B virüs (HBV), hepatit C virüs (HCV) ve İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonları insan sağlığını tehdit eden önemli sağlık sorunlarındandır. Sağlık çalışanları kan yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları açısından önemli bir risk grubudur. Dünyada her yıl 35 milyondan fazla sağlık personeli, kontamine tıbbi aletlerle yaralanmaya maruz kalmaktadır. Enfekte aletlerle meydana gelen yaralanmalar sağlık personeli için risk oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Viranşehir Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seropozitifliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sağlık çalışanlarının serum örneklerinde HBsAg, anti-HBs, anti-HCV ve anti-HIV testleri, kemilüminesans esasına dayanan ELISA yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen gönüllü toplam 247 personelin 144’ü erkek, 103’ü kadın ve yaş ortalaması 28.2±7.36 idi. Meslekleri; 115 hemşire/ebe/sağlık memuru, 24 teknisyen, 12 laborant/biyolog, 53 temizlik, 35 güvenlik ve 8 yemekhane personeli olarak gruplanmıştır. Sağlık çalışanlarının hiçbirinde anti-HCV ve anti-HIV pozitifliğine rastlanmazken %0.8 HBsAg, %79.8 anti-HBs seropozitiflikleri tespit edildi.

Sonuç: Sağlık çalışanları HBV, HCV ve HIV açısından yüksek risk grubunda bulundukları için dönemsel olarak bu virüsler açısından taranmaları ve HBV’ye karşı bağışık olmayanların aşılanmaları gerekmektedir. Personelin standart enfeksiyon kontrol programlarına uyumunun artırılması ve sürekli eğitilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Hepatit C, HIV, Seroprevalans, Sağlık çalışanları


Anahtar kelimeler


Hepatit B, Hepatit C, HIV, Seroprevalans, Sağlık çalışanları

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.23307

Referanslar


http://www.who.int/injection_safety/toolbox/en/AM_HCW_Safety_EN.pdf?ua=1 Erişim tarihi: 02/02/2015

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/ Erişim tarihi: 02/02/2015

Boşnak VK, Karaoğlan İ, Namıduru M, Şahin A. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı.Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(1): 11-4.

Baysal B, Kaya Ş. Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Personelinde HBV, HCV ve HIV Seroprevalans. Viral Hepatit Dergisi 2012; 18(3): 94-7.

Demir I, Kaya S, Demirci M, Cicioğlu Arıdoğan B. Isparta ili sağlık personelinde hepatit B virus pozitifliğinin araştırılması. Infeksiyon Dergisi. 2006; 20: 183-7.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ Erişim tarihi: 10/02/2015

Akca, G. Diş hekimliğinde kan yoluyla bulaşan viralenfeksiyonlar ve önemi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2008.12; 5-10.

Şafak B. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve AntiHIVSeroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(2): 43-5.

İnci A, Okay M, Güven D. Artvin Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(1): 41-4.

http://www.who.int/gho/hiv/en/ Erişim tarihi:10/02/2015

Altun HU, Eraslan A, Özdemir G. İkinci Basamak Bir Hastanedeki Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV VE HIV Seroprevalansları. Viral Hepatit Dergisi 2012; 18(3): 120-2.

Ergönül O, Işık H, Baykam N, Erbay A, Dokuzoğuz B, Müftüoğlu O. Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarında hepatit B infeksiyonu. Viral Hepatit Derg. 2001; 2: 327-9.

İnci M, Aksebzeci AT, Yağmur G, Kartal B, Emiroğlu M, Erdem Y. Hastane çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seropozitifliğinin araştırılması. Türk Hij Den BiyolDerg. 2009; 66(22): 59-66.

Koçak F, Kiremit E, Akdağ G. Başakşehir Devlet Hastanesi Personelinde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı. Viral Hepatit Dergisi 2013; 19(3): 162.

İnci M, Aksebzeci AT, Yağmur G, Kartal B, Emiroğlu M, Erdem Y. Hastane çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seropozitifliğinin araştırılması. Türk Hij Den BiyolDerg. 2009; 66(22): 59-66.

Baysal B, Kaya Ş. Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Personelinde HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı. Viral Hepatit Derg. 2012; 18(3): 94-7
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.