Epidural Anesteziye Eklenen İntravenöz Deksmedetomidin ve Ketamin Etkilerinin Karşılaştırılması

Onur Koyuncu, Ayşin Alagöl, Alparslan Turan
1.670 366

Öz


Amaç: Monitörize anestezi bakımı, sedasyon ve analjezi için lokal ve intravenöz anesteziklerin kombinasyonudur. Bu prospektif, randomize çift kör çalışmanın amacı, epidural anestezi altında alt ekstremite cerrahisi geçirecek hastalarda intravenöz deksmedetomidin ve ketamin kullanımının intraoperatif ve postoperatif etkilerinin karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: Çalışmaya alt ekstremite cerrahisi planlanan, 18-80 yaşları arasında ve ASA I-II grubuna giren 60 hasta dahil edildi. Standart monitörizasyonun ardından, tüm hastalara epidural kateter uygulandı ve 14 ml 0.5% bupivakain ile anestezi uygulandı. Aynı anda; Grup I’deki olgulara 0.9%NaCl;  Grup II’deki olgulara 0.5 mcg/kg/sa deksmedetomidin ve Grup III’deki olgulara 0.5 mg/kg/sa ketamin intravenöz infüzyonu başlatıldı. Operasyon sonunda (0), 30. dk 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48. saatlerde: hemodinamik ölçümler, solunum sayısı, oksijen saturasyonu, sedasyon ve ağrı skorları kaydedildi. Postoperatif dönemde hasta kontrollü epidural analjezi yöntemi uygulandı. Epidural anestezik tüketimi ve yan etkiler postoperatif 24 ve 48. saatlerde kaydedildi.

Bulgular:  Cerrahi blok düzeyine ulaşma zamanı, periferik oksijen satürasyonu, solunum sayısı, cilt ısısı, idrar ve kanama volümü, enfeksiyon oranları ve yan etkiler benzerdi. Operasyon esnasında 45 - 105. dak arasında sistolik ve diyastolik basınçlar deksmedetomidin grubunda düşüktü (p<0.05). Operasyon sonrasında ilk 4 saatte ilk analjezik uygulama süresi, 48.saatte epidural morfin, kurtarıcı analjezik, antiemetik tüketimi sayısı, ağrı skorları deksmedetomidin grubunda düşüktü. 48 saatte ağrı skorları ketamin grubunda düşüktü.

Sonuç: Deksmedetomidin grubunda ılımlı hemodinamik değişiklikler ve ketamine göre daha iyi ağrı kontrolü ile azalmış postoperatif analjezik tüketimi saptandı.

Anahtar kelimeler: Monitörize anestezi bakımı, deksmedetomidin, ketamin, epidural anestezi


Anahtar kelimeler


Anahtar deksmedetomidin, ketamin, epidural anestezi kelimeler: Monitörize anestezi bakımı

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.06920

Referanslar


Kurt E. Rejyonel anestezide donanım ve ekipman. TARD XXXVIII. Ulusal Kongresi Özet Kitabı s.57, Antalya, 2004.

Sürgit M, Çanakçı N. Antikoagulan tedavi ve rejyonel anestezi. Özatamer O (Editör). Anestezide güncel konularda. Birinci baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002. S 357.

Kayhan Z. Klinik anestezi. 3. baskı. İstanbul: Logos Yayıncılık, 2004:115-117,118,484,552-555,562,570-572,573,574,578-80,644.

Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. (Çeviri: Elar Z.) Klinik Anestezi El Kitabı. İstanbul. Logos Yayıncılık, 1999:283.

Yılmazlar A. Ortopedik cerrahide kombine genel ve rejyonal anestezi. TARD XXXVIII. Ulusal Kongresi Özet Kitabı s.87,Antalya, 2004.

Lowrie L, Weiss AH, Lacombe C. The pediatric sedation unit:a mechanism for pediatric sedation. Pediatrics. 1998; 102(3):E30.

Sa Rego M, Watcha M, White P. The changing role of monitored anesthesia care in ambulatory setting. Anesth Analg 1997; 85:1020-36.

Jaionen J, Hynynen M, Kuitunen A, Heikkila H, Perttila J, Salmenpera M et all. Dexmedetomidine as an anestestetic adjunct in coronary artery bypass grafting. Anesthesiology 1997; 86:331-45. 75

Wahlander S, Frumento RJ, Wagener G, Saldana-Ferreti B, Joshi RR, Playford HR et all. A prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled study of dexmedetomidine as an adjunct to epidural analgesia after thoracic surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2005; 19:630-5.

Becke K, Albrecht S, Schmitz B, Rech D, Koppert W, Schuttler J et all. Intraoperative low-dose S-ketamine has no preventive effects on postoperative pain and morphine consumption after major urological surgery in children. Pediatric Anesthesia 2005; 15:484-90.

Ramsay MA, Savage TM, Simson BR, Goodwin R. Controlled sedation with Alphaxalone-Alphadalone. BMJ 1974; 2:656-9.

Bromage PR. Epidural analgesia, Philadelphia, London, Toronto: WB Saunders, 1978: 301-20.

Önal A. Algoloji. Elazığ: Nobel Tıp Kitabevleri; 2004. s.74.

Mauermann W, Shilling A, Zuo Z. A comparison of neuroaxial block versus general anesthesia for elective total hip replacement: A meta-analysis. Anesth Analg. 2006;103:1018-25.

Kayhan Z. Klinik anestezi. 3. baskı. İstanbul: Logos Yayıncılık, 2004:115-117,118,484,552-555,562,570-572,573,574,578-80,644.

Smith I, Avramor M, White PF. A comparison of propofol and remifentanil during monitored anesthesia care. J Clin Anesth 1997; 9:148-54.

Bhana N, Goa KL, McClellan KJ. Dexmedetomidine. Drugs 2000;59:263-8.

Ebert TJ, Hall JE, Barney JA, Uhrich TD, Colinco MD. The effects of increasing plasma concentrations of dexmedetomidine in humans. Anesthesiology 2000; 93:382-94

Coskuner I, Tekin M, Kati I, Yagmur C, Elcicek K. Effects of dexmedetomidine on the duration of anaesthesia and wakefulness in bupivacaine epidural block. Eur J Anesthesiol 2007; 23:1-6.

Doufas AG, Lin CM, Suleman MI, Liem EB, Lenhardt R, Morioka N et al. Dexmedetomidine and meperidine additively reduce the shivering threshold in humans. Stroke 2003:34(5):1218-23

Hall JE, Uhrich TD, Barney JA, Arain SR, Ebert TJ. Sedative, amnestic, and analgesic properties of small-dose dexmedetomidine infusions. Anesth Analg 2000; 90:699-705

Sagır O, Gülhas N, Toprak H, Yücel A, Begec Z, Ersoy O. Control of shivering during regional anaesthesia:prophylactic ketamine and granisetron. Acta Anaesthesiol Scand 2007;51:44-49

Joris J, Banache M, Bonnet F, Sessler DI, Lamy M. Clonidine and ketanserin both are effective treatment for postanesthetic shivering. Anesthesiology 1993;79(3):205-7

Morgan GE, Mikhail MS. (Çeviri: Lüleci N). Klinik Anesteziyoloji. İstanbul: Tayt Ofset; 2002:254,255,262,269,270,271,340

Fu ES, Miguel R, Scharf JE. Preemptive ketamine decreases postoperative narcotic requirements in patients undergoing abdominal surgery. Anesth Analg 1997;84(5):1086-90

Kararmaz A, Kaya S, Karaman H, Turhanoğlu S, Özyılmaz M. Intraoperative intravenous ketamine in combination with epidural analgesia: Postoperative analgesia after renal surgery. Anesth Analg 2003;97:1092-6

Tobias J. Controlled hypotension in children. Pediatr Drugs 2002;4(7):439-53

Kinoshita T, Suzuki M, Shimada Y, Ogawa R. Effect of low-dose ketamine on redistribution hypotermia during spinal anesthesia sedated by propofol. J Nippon Med Sch 2004;71(2):92-8
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.