Klinik Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarında Daptomisin Etkinliğinin İncelenmesi

Esin Dogantekin, Sibel Ak
1.306 587

Öz


Amaç: Tüm dünyada ve Türkiye’de metisiline dirençli stafilokoklara bağlı infeksiyonlar tedaviye yanıtsızlık ve maliyet artışı gibi önemli sorunlara neden olmaktadır. Daptomisin Gram pozitif hücre zarına bağlanarak dirençli suşlara karşı hızlı bakterisidal etki gösteren bir antibiyotiktir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza laboratuvarımıza gönderilen klinik örneklerden izole edilen 26 metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) suşu dahil edilmiştir. Daptomisin için minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri E-test (AB Biodisk, Solna, Sweden) yöntemiyle belirlenmiş ve Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri doğrultusunda değerlendirilmiştir. MİK değeri ≤ 1 μg/ml olarak tespit edilen izolatlar daptomisine duyarlı kabul edilmiştir. İzolatların diğer antibiyotiklere duyarlılıkları ise CLSI önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle saptanmıştır.

Bulgular: Çalışılan tüm MRSA suşları daptomisine duyarlı olarak bulunmuştur. MİK50 ve MİK90 değerleri sırasıyla 0.125 μg/ml, 0.25 μg/ml olarak saptanmıştır.

Sonuç: Çalışmamızda, daptomisinin MRSA suşlarında in vitro etkinliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Daptomisin, MRSA suşları ile gelişen enfeksiyonların tedavisinde alternatif bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Daptomisin, E test, MİK, MRSA, Staphylococcus aureus


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.63044

Referanslar


Özaras R, Tabak F. Daptomisin. Klimik Dergisi 2010; 23(2):35-8.

Hanci H, Uyanik MH, Bilici D, Albayrak A. Klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli stafilokok suşlarinda daptomisin etkinliğinin araştirilmasi, ANKEM Derg 2013; 27(2): 64 – 69.

Lefebvre M, Jacqueline C, Amador G et al. Efficacy of daptomycin combined with rifampicin for the treatment of experimental methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) acute osteomyelitis. Int J Antimicrob Agents 2010; 36(6):542-4.

Öksüz L, Gürler N. Klinik örneklerden izole edilen metisiline dirençli stafilokok suşlarının son yıllarda kullanıma giren antibiyotiklere in vitro duyarlılık sonuçları. ANKEM Derg 2009; 23(2):71- 7.

Sancak B. Staphylococcus aureus ve antibiyotik direnci. Mikrobiyol Bul 2011; 45(3):565-76. PMid:21935792.

Bayer AS, Schneider T, Sahl HG. Mechanisms of daptomycin resistance in Staphylococcus aureus: Role of the cell membrane and cell wall. Ann N Y Acad Sci. 2013;1277:139–158.

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; Twenty second informational supplement. M100- S22, CLSI, Wayne, PA (2012).

Cosgrove SE, Qi Y, Kaye KS, Harbarth S, Karchmer AW, Carmeli Y. The impact of methicillin resistance in Staphylococcus aureus bacteremia on patient outcomes: mortality, length of stay, and hospital charges. Infect Control Hosp Epidemiol 2005; 26:166–74.

Tabak F. 2010’da daptomisin. ANKEM Derg 2010; 24(Ek 2):110-3.

Fluit AC, Wielders CL, Verhoef J, Schimitz FJ. Epidemiology and susceptibility of 3.051 Staphylococcus aureus isolates from 25 University hospi- tals participating in the European SENTRY study. J Clin Microbiol 2001; 39(10):3727-32.

Türk Dağı H, Arslan U, Tuncer İ. Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları. ANKEM Derg 2011; 25(2):84-8.

Mangili A, Bica I, Snydman DR, Hamer DH. Daptomycin resistant, methicillin resistant Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis 2005; 40(7):1058-60.

Petersen PJ, Bradford PA, Weiss WJ, Murphy TM, Sum PE, Projan SJ. In vitro and in vivo activities of tigecycline (GAR-936), daptomycin, and comparative antimicrobial agents against glycopeptide intermediate Staphylococcus aureus and other resistant Gram positive pathogens. Antimicrob Agents Chemother 2002; 46(8):2595-601.

Moise PA, North D, Steenbergen JN, Sakoulas G. Susceptibility relationship between vancomycin and daptomycin in Staphylococcus aureus: facts and assumptions. Lancet Infect Dis 2009; 9(10): 617-24.

Çelikbilek N, Özdem B, Gürelik FC, Güvenman S, Güner HR, Açıkgöz ZC. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının vankomisin, teikoplanin, linezolid ve daptomisine in vitro duyarlılıkları. Mikrobiyol Bült 2011; 45(3):512-8.

Sancak B, Yağcı S, Mirza HC, Hasçelik G. Evaluation of vancomycin and daptomycin MIC trends for methicillin- resistant Staphylococcus aureus blood isolates over an 11 year period. J Antimicrob Chemother 2013;June: 2689-2691.

Rybak MJ, Hershberger E, Moldovan T, Grucz RG. In vitro activities of daptomycin, vancomycin, linezolid, and quinupristin-dalfopristin against staphylococci and enterococci, including vancomycin intermediate and resistant strains. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44(4):1062-6.

Cojutti P, Scarparo C, Sartor A, Coato P, Rigoli R, Pea F. Diagn Microbiol Infect Dis. 2015 Jan;81(1):53-6.

Marty FM, Yeh WW, Wennersten CB, Venkataraman L, Albano E, Alyea EP, et al. 2006. Emergence of a clinical daptomycin resistant Staphylococcus aureus isolate during treatment of methicillin resistant Staphylococcus aureus bacteremia and osteomyelitis. J. Clin. Microbiol. 44:595–597.

Skiest, D. J. 2006. Treatment failure resulting from resistance of Staphylococcus aureus to daptomycin. J. Clin. Microbiol. 44:655–656.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.