Vücut Kitle İndeksi Zayıf Olarak Tanımlanan Bireylerde Sosyal Kaygı

SONER ÖLMEZ, Emel Zorlu Ölmez, Hamit Sırrı Keten, Selçuk Kardaş, Mustafa Haki Sucaklı, Mustafa Çelik
1.393 202

Öz


Amaç

Bu çalışmamızda zayıf bir vücut görünümüne sahip olmanın kişide beden algısını olumsuz etkileyip sosyal kaygı oluşturabileceği düşüncesinden hareketle, vücut kitle indeksine (VKİ) göre zayıf olarak tanımlanan bireylerdeki sosyal kaygı sıklığını belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya 06.12.2013 ile 30.05.2014 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyet Polikliniği ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi Diyet Polikliniğine başvuran ve VKİ’ne göre zayıf olarak saptanan, öncesinde bilinen kronik ve psikiyatrik hastalığı olmayan 80 hasta dahil edildi. Kontrol grubu ise, öncesinde bilinen kronik ve psikiyatrik hastalığı olmayan ve normal VKİ’ne sahip 81 kişiden oluşturuldu. Araştırma vaka kontrol çalışması olarak planlandı. Katılımcıların çalışma konusunda bilgilendirilmeleri sonrasında onamları alındı. Katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştirilen açık ve kapalı uçlu sorular içeren standart anket formu uygulandı. Anketin ilk bölümünde hastaların yaş, cinsiyet, ekonomik gelir, meslek, boy ve kilo gibi sosyodemografik verileri bulunmaktadır. İkinci bölümde ise Liebowitz Sosyal Kaygı Belirtileri Ölçeği yer almaktadır.

Bulgular

Hasta grubunun toplam puan ortalaması 55.26±18.02 iken kontrol grubunun toplam puan ortalaması 54.97±20.7’di. Her iki grup arasında toplam puanlar açısından anlamlı bir fark tespit edilmedi (p=0.925). Her iki grup arasında ortalama kaçınma puanları (p=0.345) ve ortalama korku puanları (p=0.430) açısından da önemli bir fark bulunmadı. Tüm katılımcılar içinde kadın ve erkek cinsiyetler arasında korku puanları açısından önemli bir fark tespit edilemezken (p=0.517), kadınların kaçınma puanları erkeklerin kaçınma puanlarından yüksek olarak tespit edildi (p=0.000).

Sonuç

Sosyal kaygı belirtilerine neden olabilen zayıflığın meydana getirdiği olumsuz beden algısı biyopsikososyal açıdan değerlendirilmelidir. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.69118

Referanslar


Sungur MZ. Anksiyete bozuklukları, (Edt. Prof. Dr. Raşit Tükel), Çizgi Yayınları Ankara 2000; 3:61-2.

Brown E, Heimberg R, Juster HR. Social phobia subtype and avoidant personality disorder: Effect on severity of social phobia, impairment and outcome of cognitive behavioral treatment. Behav Ther 1995; 26:467-86.

Holt CS, Heimberg RG, Hope DA. Avoidant personality disorder and the generalized subtype of social phobia. J Abnorm Psychol 1992; 101:318-25.

Soykan Ç, Özgüven HD, Gençöz T. Liebowitz social anxiety scale: The Turkish Version. Psychol Rep 2003; 93:1059-69.

Fresco DM, Coles ME, Heimberg RG, Liebowitz MR, Hami S, Stein MB, Goetz D. The liebowitz social anxiety scale: A comparison of the psychometric properties of self-report and clinician-administered formats. Psychological Medicine 2001; 31:1025-35.

Dilbaz N. Kadın doğum hastalıklarının psikiyatrik yönleri, EGE Psikiyatri Sürekli Yayınları-Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi-1-İlkbahar 1997; 2:17-8.

Oei TPS, Wanstall K ve Evans L. Sex differences in panic disorder with agoraphobia 1990; 4(4):317-24.

Turk CL, Heimberg RG, Orsillo SM, Holt CS. An investigation of gender differences in social phobia 1998; 12(3):208-23.

Angst J, Gamma A, Gastpar M, Lepine JP, Mendlewicz J, Tylee A. European archives of psychiatry and clinical neuroscience 2002; 252(5):201-9.

Furmark T, Tillfors M, Garpenstrand H, Marteinsdottir I, Langström B, Oreland L, Fredrikson M. Common changes in cerebral blood flow in patients with social phobia treated with citalopram or cognitive-behavioral therapy. Arch Gen Psychiatry 2002; 59:425-33.

Juster HR, Heimberg RG. Cognitive behavioral group therapy vs phenelzine therapy for social phobia psychiatric clinics of North America 1995; 18(4):821-42.

Eng W, Heimberg RG, Hart TA, Schneier FR, Liebowitz MR. Attachment in individuals with social anxiety disorder: the relationship among adult attachment styles, social anxiety and depression. Emotion 2001; 1:365-80.

Hofmann JA, Weiss B. ‘’Family dynamics and presenting problems in college students’’, Journal of Counseling Psychology 1987; 34:157-63.

Ronald M. Rapee Corresponding author contact information, Richard Heimberg. A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia 1997; 35(8):741-56.

İzgiç F, Akyüz G, Doğan O, Kuğu N. Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi yaygınlığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1(4):209.

Dilbaz N. Sosyal Anksiyete Bozukluğu: Tanı, epidemiyoloji, etiyoloji, klinik ve ayırıcı tanı. Klinik Psikiyatri 2000; 2:6-7.

Dilbaz N, Güz H. Sosyal kaygı bozukluğunda cinsiyet farklılıkları. Nöropsikiyatri Arşivi 2002; 39(3-4):79-80.

Solmaz M, Sayar K, Akil Ö, Öztürk M, Acar B. Sosyal fobi hastalarında aleksitimi, umutsuzluk ve depresyon: kontrollü bir çalışma. Klinik Psikiyatri 2000; 3:235-41.

Kılıç C. Türkiye'nin ruh sağlığı profili: ruh sağlığı hizmeti kullanımı. Önder ME (yayına hazırlayan) Bahar Sempozyumları I, Antalya. Ankara Psikiyatri Derneği Yayınları 1997; 2:38-9.

İzgiç F, Akyüz G, Doğan O, Kuğu N. Üniversite öğrencilerinde sosyal fobi yaygınlığı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2000; 1:207-14.

Turan M, Çilli AS, Aşkın R, Herken H, Kaya N. Sosyal fobinin diğer psikiyatrik hastalıklarla birlikteliği. Klinik Psikiyatri Dergisi 2000; 3:3-4.

Dilbaz N. Sosyal fobi. Hekimler Yayın Birliği 1997; 1:17-20.

Güz H ve Dilbaz N. Sosyal kaygı bozukluğu ile panik bozukluğu olgularının demografik ve bazı klinik özellikler açısından karşılaştırılması. Klinik Psikiyatri 2003; 6:36-8.

Pollard CA, Henderson JG. Four types of social phobia in a community sample. J Nerv Ment Dis 1998; 176:440-5.

Keskin G, Orgun F. Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal fobi yaşama durumlarının ve başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2007; 8:262-70.

Kamışlı S, Karatay G, Terzioğlu F, Kublay G. ‘’Sigara ve Ruh Sağlığı’’. S.16, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Klasmat Matbaacılık Ankara, Şubat-2008.

Kaya N, Çilli AS, Aşkın R, Şahinoğlu DG. Psychiatric symptoms in mentally retarded children. Genel Tıp Dergisi 1997; 4(1):19-23.

Bella TT, Omigbodun OO. Social phobia in Nigerian university students: prevalence, correlates and comorbidity. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2008; 44:458-63.

Crum RM, Pratt LA. Risk of heavy drinking and alcohol use disorders in social phobia: a prospective analysis. Am J Psychiatry 2001; 158:1693-700.

Adaş M, Özbey N, Metin N, Yaraşir H, Kazancioğlu R, Molvalilar Ş. Şişman kadınlarda viseral yağ indeksi ve metabolik risk göstergeleri ile ilişkisi, İst. Tıp Fak. Mecmuası 1999; 62:1-3.

Sharma AM. Obesity and cardiovascular risk. Growth horm IGF Res. 2003 ;13:10-1.

Ashwell M. Obesity in men and women. Int J Obes Relat Metab Disord 1994; 18(1):1-7.) (Pi-Sunyer FX. Obesity: Criteria and classification. Proc Nutr Soc. 2000; 59:505-9.

James WP. The epidemiology of obesity. Ciba Found Symp. 1996; 201:1-11.

Roberts RE, Kaplan GA, Shema SJ, Strawbridge WJ. Are the obese at greater risk for depression? Am J Epidemiol 2000; 152:163-70.

Pine DS, Cohen P, Brook J, Coplan JD. Psychiatric symptoms in adolescence as predictors of obesity in early adulthood: a longitudinal study. Am J Public Health 1997; 87:1303-10.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.