Pnömoni Etkenleri ve Antimikrobiyal Direnç Durumları

Burçin Özer, Cenk Babayiğit, Sezin Çolak, Cansu Önlen, Funda Çimen, İpek Boyacıgil, Şerife Akküçük
1.383 314

Öz


Amaç: Mikrobiyoloji Laboratuvarına çeşitli kliniklerden gönderilen alt solunum yolu örneklerinin kültür sonuçları retrospektif olarak incelenerek pnömoni enfeksiyonlarındaki etkenlerin ve antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi.

Gereç ve yöntem: Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen alt solunum yolu örneklerinin kültür sonuçları retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel analiz SPSS programında yapıldı ve gruplar arası karşılaştırmalarda ki-kare, Fisherin kesin testi kullanıldı. p<0.05 anlamlılık sınırı olarak kabul edildi.

Bulgular: Üç yıllık dönemde 1516 tane alt solunum yolu örneğinin kültür istemi ile laboratuvarımıza gönderildiği tespit edildi. . Örneklerin 840’ı (%55,4) balgam, 514’ü (%33,9) trakeal aspirat, 118’i (%7,8) bronkoalveoler lavaj, 43’ü (%2,8) plevra örneğiydi. Örneklerin 564’ünde (%37,2) orofarinks florasına ait bakteriler ürediği, 202’sinde (%13,3) ise üreme olmadığı tespit edildi. En sık (%18,5) Acinetobacter baumannii, ikinci sıklıkla (%14,2) Pseudomonas aeruginosa, üçüncü sıklıkla (%5,2) Klebsiella pneumoniae, dördüncü sıklıkla (%5,1) Escherichiae coli, beşinci sıklıkla (%2,4) ise Staphylococcus aureus izole edildiği saptandı. Tüm izole edilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları incelendiğinde en fazla direncin sulbaktam/ampisilin (%97), ampisilin (%96,2), sefuroksim (%82,8), amoksisilin klavulanik asite (%84,9) karşı olduğu bulundu.

Sonuç: Bu üç yıllık dönemde alt solunum yolu örneklerinden en fazla balgam örneği gönderilmişti. En sık izole edilen bakteriler Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa idi. Tüm mikroorganizmalar incelendiğinde en fazla direnç sırasıyla sulbaktam/ampisilin, ampisilin, sefuroksim, amoksisilin/klavulanik asit, tetrasiklin seftriakson, seftazidim ve trimetoprim/sulfametaksazole karşı tespit edildi. 


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17944/mkutfd.42522

Referanslar


Eraksoy H. Pnömoniler. In: Wilke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (eds.) Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi, Sistemlere Göre Enfeksiyonlar 3. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2008; 788-820.

Ekim N. Bakteriyel Pnömoniler http://toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/242201114145-16.pdf 04.04.2016.

Derbentli Ş. Pnömoni Etkeni Mikroorganizmalar. ANKEM Derg 2001; 15: 336-343.

Özlü T. Toplum Kökenli Pnömoniler: Tanı Tedavi ve Korunma. http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/mesleki-kurslar-2-ppt-pdf/Tevfik_Ozlu.pdf 04.04.2016.

Bülbül Y. Türkiye’de Toplumda Gelişen Pnömoni Verileri. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2014; 2 (1): 1-10

Kurutepe S, Ecemiş T, Özgen A, Biçmen C, Çelik P, Aktoğu Özkan, et al. Toplum Kökenli Pnömonisi Olan Erişkin Hastalarda Konvansiyonel ve Multipleks PCR Yöntemleriyle Bakteriyel Etiyolojinin Araştırılması. Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 523-31

Köksal I, Ozlu T, Bayraktar O, Yilmaz G, Bulbul Y, Oztuna F, et al. Etiological agents of community-acquired pneumonia in adult patients in Turkey; a multicentric, cross-sectional study. Tuberkuloz ve Toraks Dergisi 2010; 58(2): 119-27.

Bozkurt H, Çiftçi İH, Güdücüoğlu H, Özbay B, Andiç Ş, Berktaş M. Pnömoni Tanılı Erişkin Hastalarda Kültür ve Floresan Antikor Yöntemleriyle Etkenlerin Araştırılması. Van Tıp Dergisi 2007; 14 (2):41-5.

Sever F, Komus N, Esen N, Gunduz AT, Oktem MA, Cımrın AH. Turkiyede Toplum Kokenli Pnomoni Etyoloji ve Epidemiyolojisi. Turk Toraks Derg 2013; 14: 5-10

Koksal I, Ozlu T, Bayraktar O, Yılmaz G, Bulbul Y, Oztuna F, et al. Etiological agents of community-acquired pneumonia in adult patients in Turkey; a multicentric, cross-sectional study. Tuberk Toraks 2010; 58: 119-27

Paganin F, Lilienthal F, Bourdin A, Lugagne N, Tixier F, Génin R, et al. Severe community-aquired pneumonia: assessment of microbial aetiology as mortality factor. Eur Respir J 2004; 24: 779-85.

Myrianthefs PM, Kalafati M, Samara I, Baltopoulos GJ. Nosocomial Pneumonia. Crit Care Nurs. 2004: 27: 241–57.

Hörü G, Ecemiş T, Kurutepe S, Gürsev N, Sürücüoğlu S. Hastanede Yatan Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerde Antimikrobiyal Direnç. Klimik Dergisi 2011; 24(2): 112-5

Orucu M,Geyik M. Yoğun Bakım Ünitesinde Sık Görülen Enfeksiyonlar Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008;1;40-3.

Akın A, Esmaoğlu Coruh A, Alp E, Gunay Canpolat D. Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl içerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Derg. 2011; 33(1): 7-16.

Ok G, Gazi H, Tok D, Erbuyun K. Celal Bayar Universitesi Anestezi Yoğun Bakım Unitesi’nde hastane enfeksiyonlarının surveyansı. Yoğun Bakım Derg. 2007; 7(4): 452-7.

Erdem H, Turkan H, Cilli A, Karakas A, Karakurt Z, Bilge U. Mortality indicators in community-acquired pneumonia requiring intensive care in Turkey. Int J Infect Dis 2013; 17: 768-72.

Aydoğdu M, Ozyilmaz E, Aksoy H, Gursel G, Ekim N. Mortality prediction in community-acquired pneumonia requiring mechanical ventilation; values of pneumonia and intensive care unit severity scores. Tuberk Toraks 2010; 58: 25-34.

Turner PJ. MYSTIC Europe 2007: Activity of meropenem and other broad-spectrum agents against nosocomial isolates. Diagn Microbiol Infect Dis 2009;63: 217-22.

Ardıç N, Özyurt M, Ilga U, Erdemoğlu A, Haznedaroğlu T. Yatan Hastalarda İzole Edilen Pseudomonas aerurinosa ve Acinetobacter Suşlarının Karbapenemlere ve Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları. ANKEM Derg 2004;18(3):145-8.

Fadda G, Spanu T, Ardito F, Taddei C, Santangelo R, Siddu A, et al. Antimicrobial resistance among non-fermentative Gram-negative bacilli isolated from the respiratory tracts of Italian inpatients: a 3-year surveillance study by the Italian Epidemiological Survey. Int J Antimicrob Agents 2004;23: 254-61.

Jones RN, Sader HS, Beach ML. Contemporary in vitro spectrum of activity summary for antimicrobial agents tested against 18569 strains non-fermentative Gram negative bacilli isolated in the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (1997-2001). Int J Antimicrob Agents 2003;22: 551-6

Ozer B, Duran N, Onlen Y, Savas L. Efflux pump genes and antimicrobial resistance of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from lower respiratory tract infections acquired in an intensive care unit. J Antibiot, 2012; 65(1):9-13.

Küme G, Demirci M. Yoğun Bakım Ünitelerindeki Hastaların Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Non-Fermantatif Gram-Negatif Bakterilerin Antimikrobiyal Duyarlılıkları Ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu İle İlişkili Risk Faktörleri. DEÜ Tıp Fakültesi Derg. 2012; 26: 37-44

Gazi H, Ecemiş T, Kurutepe S, Gursev N, Surucuoğlu S. Hastanede Yatan Hastaların Alt Solunum Yolu Orneklerinden İzole Edilen Gram-Negatif Bakterilerde Antimikrobiyal Direnç. Klimik Dergisi 2011; 24(2): 112-5.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.